1413/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av fiskeriprodukter som lossas från fartyg som seglar under ett sådant lands flagg som inte hör till Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 2 mom. i lagen av den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om kontroll av färska fiskeriprodukter som på finskt territorium lossas från ett fartyg som seglar under ett sådant lands flagg som inte hör till Europeiska gemenskapen (tredje land). Kontrollen görs för att förebygga spridning av djursjukdomar och trygga den livsmedelshygieniska kvaliteten.

Vid sidan av bestämmelserna i denna förordning ska iakttas vad som bestäms i de internationella avtal om livsmedel av animaliskt ursprung och kontroll av dem som Europeiska gemenskapen ingått med tredjeländer.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på färska fiskeriprodukter som lossas från fartyg som seglar under Norges eller Islands flagg.

3 §
Samband med andra författningar

Bestämmelser om färska fiskeriprodukter som på finskt territorium lossas från fartyg som seglar under ett tredje lands flagg ingår förutom i denna förordning också i följande författningar:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, nedan kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, nedan kontrollförordningen,

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa fiskeövervakningsåtgärder 1105/2006, och

4) jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (592/2006).

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fiskeriprodukter fiskeriprodukter enligt definitionen i punkt 3.1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, nedan hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

2) färska fiskeriprodukter färska fiskeriprodukter enligt definitionen i punkt 3.5 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

3) fartyg ett fiskefartyg som har fångat de färska fiskeriprodukterna eller ett fartyg till vilket de färska fiskeriprodukterna har flyttats från fiskefartyget för vidaretransport,

4) gränsveterinär en legitimerad veterinär som är i Livsmedelssäkerhetsverkets tjänst eller som Livsmedelssäkerhetsverket har bemyndigat samt vikarien för en sådan veterinär,

5) importparti fiskeriprodukter som lossas från ett och samma fartyg och har en gemensam uppsättning importhandlingar, och

6) importör en sådan fysisk eller juridisk person eller företrädare för denne som importerar fiskeriprodukter till Europeiska gemenskapens territorium.

2 kap.

Krav på kontrollen av färska fiskeriprodukter som lossas från fartyg som seglar under ett tredje lands flagg

5 §
Godkända lossnings- och kontrollplatser samt kontrollmyndigheten

Färska fiskeriprodukter får lossas från ett fartyg som seglar under ett tredje lands flagg endast i de hamnar som nämns i bilaga 1. Gränsveterinären kontrollerar fiskeriprodukterna i en hamn som har godkänts för lossning av dessa fiskeriprodukter.

6 §
Förhandsanmälan

Importören ska till gränsveterinären för den godkända lossningsplatsen anmäla lossning av färska fiskeriprodukter från ett fartyg som seglar under ett tredje lands flagg. Anmälan ska göras senast arbetsdagen före lossningen.

7 §
Kontrollintyg

Gränsveterinären gör upp ett intyg över en kontroll av sådana färska fiskeriprodukter som lossas från ett fartyg som seglar under ett tredje lands flagg i enlighet med en modell som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt.

3 kap.

Övriga bestämmelser

8 §
Avgifter för kontrollen

Bestämmelser om de avgifter som tas ut för en sådan kontroll som avses i denna förordning finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (296/2006).

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 14 januari 2008.

Helsingfors den 20 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Bilaga 1

GODKÄNDA LOSSNINGS- OCH KONTROLLPLATSER FÖR FÄRSKA FISKERIPRODUKTER SOM LOSSAS FRÅN FISKEFARTYG SOM SEGLAR UNDER ETT TREDJE LANDS FLAGG

• Helsingfors/hamnen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.