1398/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 4 april 2006 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 4 § 2 och 3 mom., 6 § 1 mom. 2 punkten, 7 § 4 mom., 11 § 1 mom., 17 § 3 mom. och 19 § som följer:

4 §
Förordnande till uppgiften

Annan än i 1 mom. avsedd personal som står i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten förordnas till sina uppgifter av Huvudstaben.

Medan anställningsförhållandet varar förordnas personal som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten, frånsett de som avses i 1 mom., till en annan uppgift av Huvudstaben samt den övriga personalen av kommendören för krishanteringsstyrkan. En militärobservatör som hör till reserven förordnas dock medan anställningsförhållandet varar till en annan uppgift av kommendören för Björneborgs Brigad.


6 §
Lönen för personalen vid beredskapsenheten

Lönen för sådan personal vid en beredskapsenhet som rekryteras utanför försvarsmakten bestäms under den tid det internationella utbildningsskedet, det gemensamma internationella utbildningsavsnittet och beredskapsavsnittet varar enligt systemen för bedömning av svårighetsgraden för uppgifterna inom försvarsmakten som följer:


2) i fråga om befälsuppgifter till vilka Huvudstaben förordnar och vilka anses kräva institutofficersutbildning tillämpas bedömningssystemet för uppgifter som sköts av institutofficerare,


7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Uppgiftens kravnivå fastställs av Björneborgs Brigad när anställningsförhållandet börjar, i fråga om personal som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten dock av Huvudstaben. Om uppgiften i krishanteringsorganisationen byts under den tid anställningsförhållandet varar fastställs kravnivån av kommendören för krishanteringsstyrkan, för den personal som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten dock av Huvudstaben och för militärobservatörer som hör till reserven av kommendören för Björneborgs Brigad. Försvarsministeriet fastställer lönen för uppgifterna på kravnivå 10 och i andra specialuppgifter, i fråga om vilka republikens president eller försvarsministeriet är den myndighet som förordnar till uppgiften, samt i läkaruppgifter. I fråga om fastställandet av kravnivån för personalen vid beredskapsenheten under den tid som avses i 5 § gäller 6 §.


11 §
Dagtraktamentet för den tid en operation pågår

Till dem som hör till krishanteringspersonalen, frånsett militärobservatörerna, betalas för den tid en operation pågår 28,70 euro per tjänstgöringsdygn i krishanteringsdagtraktamente. Till dem som deltar i KFOR-operationen i Kosovo betalas likväl 33,10 euro per tjänstgöringsdygn samt till dem som deltar i ISAF-operationen i Afghanistan och till dem som deltar i UNMIS-operationen i Sudan samt till dem som verkar i en beredskapsenhet under därmed jämförbara tjänstgöringsförhållanden 54,60 euro per tjänstgöringsdygn.


17 §
Ersättning för resekostnader

Om personen i fråga med samtycke av Björneborgs Brigad själv ordnar sin resa kan kostnaderna för resan ersättas högst till det belopp som researrangemanget enligt 1 mom. skulle ha medfört för staten.


19 §
Familjemedlemmars resekostnader i vissa fall

Med tillstånd av Björneborgs Brigad kan av statens medel betalas ersättning för de nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader som föranleds av en sådan brådskande evakuering i exceptionella förhållanden som gäller krishanteringspersonalens familjemedlemmar vilka vistas på tjänstgöringsområdet och som verkställs eller godkänns av försvarsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 21 december 2007

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.