1395/2007

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om delegationen för etniska relationer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i förordningen av den 10 februari 2005 om delegationen för etniska relationer (96/2005) 1 § 1 mom. 3 § 2 och 4 mom. 4 § 1 och 2 mom. som följer:

1 §
Syftet med delegationen

I anslutning till inrikesministeriet finns en delegation för etniska relationer.


3 §
Delegationens sammansättning

Inrikesministeriets kanslichef är ordförande för delegationen. Vice ordförande för delegationen är kanslichef vid arbets- och närings ministeriet och en representant för invandrarna. De ordinarie medlemmarna och deras ersättare skall företräda inrikesministeriets, utrikesministeriets, arbets- och näringsministeriets, undervisningsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden, riksdagsgrupperna, Finlands kommunförbund, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna, de registrerade föreningar som företräder invandrare eller etniska minoriteter samt myndigheterna, som samtidigt kan företräda de regionala delegationerna.


Om en medlem eller en ersättare i delegationen avgår eller avlider under mandatperioden, förordnar inrikesministeriet i hans eller hennes ställe en ny medlem eller ersättare för den återstående mandatperioden.

4 §
Delegationens arbete

Delegationen för etniska relationer har en samordnande och beredande arbetssektion som ansvarar för utarbetandet av utlåtanden och handlingar. Ordförande för arbetssektionen är en tjänstemannarepresentant för inrikesministeriet och vice ordförande en representant för invandrarna eller de etniska minoriteterna. Bland delegationens medlemmar och ersättare utser delegationen medlemmarna i arbetssektionen och deras personliga ersättare så att representationen i sektionen följer delegationens sammansättning. Till arbetssektionen hör utöver ordföranden och vice ordföranden högst åtta medlemmar.


Delegationen kan ha en sekretare som har uppgiften som huvudsyssla och står i anställningsförhållande till inrikesministeriet. Delegationen kan även ha sekreterare med uppgiften som bisyssla.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2007

Minister
Astrid Thors

Specialplanerare
Eeva Vattulainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.