1394/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för och anordnandet av språkexamen för personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i statsrådets förordningen av den 17 mars 2005 om grunderna för och anordnandet av språkexamen för personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium (179/2005) 2 och 3 §, 4 § 1 mom. 5 § 1 och 3 mom. 6 §, 7 § 2 mom. och 8 § som följer:

2 §
Examensförvaltning

Inrikesministeriet beslutar efter att ha hört Utbildningsstyrelsen om grunderna för den språkexamen som avses i 1 § 1 mon. och svarar för utvecklandet av samt för tillsynen över språkexamen. Migrationsverket svarar för anordnandet av språkexamen.

Migrationsverket kan ingå avtal med högskolor och andra anordnare av språkexamen gällande utarbetandet, bedömningen och anordnandet av den språkexamen som avses i 1 § 1 mom.

3 §
Anordnande av examina

Migrationsverket kan avtala om anordnande av den språkexamen som avses i 1 § 1 mom. för högst ett år i sänder. Migrationsverket och den som anordnar språkexamen avtalar om antalet examenstillfällen och examenstillfällenas regionala täckning.

Den som anordnar språkexamen har till uppgift att

1) anordna språkexamen,

2) tillsammans med Migrationsverket informera om möjligheten att avlägga examen, om examensgrunderna och om rättsverkningarna av examen,

3) sända examensprestationerna för bedömning, samt

4) tillställa Migrationsverket uppgifter om examensdeltagarna och om examensresultaten.

4 §
Bedömare av examina

De språkexamina som avses i 1 § 1 mom. får bedömas av den som har behörighet som lärare i finska som främmande språk (S 2) och har deltagit i den utbildning som ordnas för bedömare av de språkexamina som avses i 1 § 1 mom. och på ansökan har godkänts av Migrationsverket för anteckning i det register över bedömare som förs av Migrationsverket.


5 §
Register över bedömare

För anordnande av och tillsyn över språkexamen samt i syfte att trygga en enhetlig bedömning av språkexamen för Migrationsverket ett register över dem som deltar i bedömningen av den språkexamen som avses i 1 § 1 mom.


En bedömare antecknas i registret för fem år. Anteckningen kan förnyas på ansökan förutsatt att bedömaren alltjämt uppfyller de villkor som bestäms i 4 § och bedömningsfärdigheten har upprätthållits i praktiken. Om väsentliga brister eller försummelser framkommer i de bedömningar som bedömaren gör, kan Migrationsverket efter att ha hört bedömaren stryka anteckningen före giltighetstidens utgång.


6 §
Examensbevis

Den som avlagt språkexamen ges ett examensbevis i vilket antecknas plats och tidpunkt för examen. Examensbeviset undertecknas av Migrationsverket.

7 §
Registeranteckningar

Migrationsverket är registeransvariga och sköter om att uppgifterna antecknas i registret.

8 §
Granskning av bedömningen

Den som är missnöjd med bedömningen av en examensprestation får hos Migrationsverket skriftligen yrka på en granskning av bedömningen inom 30 dagar efter det att han eller hon haft möjlighet att få kännedom om bedömningsresultaten och tillämpningen av bedömningsgrunderna.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2007

Minister
Astrid Thors

Specialplanerare
Eeva Vattulainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.