1392/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i förordningen av den 22 april 1999 om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (511/1999), 8 § 1 mom. 9 § 2-4 mom. Och 10 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 280/2006, som följer:

8 §
Syftet med delegationen

I samband med inrikesministeriet finns en delegation för integration och mottagande av asylsökande. Syftet med delegationen är att den skall biträda ministerierna i utvecklandet, planeringen, verkställandet, uppföljningen och samordningen av invandrares integration och mottagandet av asylsökande samt mottagandet av personer som får tillfälligt skydd.


9 §
Delegationens sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i sänder. Delegationen består utöver ordföranden av högst 16 andra medlemmar med personliga suppleanter. Ordförande för delegationen är en tjänsteman vid inrikesministeriet. Delegationen utser inom sig en vice ordförande.

De ordinarie medlemmarna och deras suppleanter skall företräda inrikesministeriets, arbets- och näringsministeriets, undervisningsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden, Finlands Kommunförbund rf, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, länsstyrelserna, arbetskrafts- och näringscentralerna, två kommuner, förläggningarna för asylsökande och två medborgarorganisationer.

Om en medlem eller suppleant i delegationen avgår eller avlider under pågående mandatperiod, förordnar inrikesministeriet för den återstående mandatperioden i dennas ställe en ny medlem eller suppleant.

10 §
Delegationens arbete

Delegationen kan ha en sekretare, som har uppgiften som bisyssla och som står i anställningsförhållande till inrikesministeriet. Delegationen kan också ha andra sekreterare med uppgiften som bisyssla.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2007

Minister
Astrid Thors

Specialplanerare
Eeva Vattulainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.