1356/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1330/2002) 19 § 2 mom.,

sådant det lyder i förordning 1225/2005, samt

ändras 15 och 18 § samt 20 a § 2 mom., sådana de lyder i nämnda förordning, som följer:

15 §
Fastställande av förskott

Folkpensionsanstalten skall årligen senast den 15 juni tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av följande belopp som staten skall svara för nästa år:

1) grunddagpenningar och utbildningsdagpenningar samt de barnförhöjningar som hänför sig till dem,

2) utbildningsstöd som betalas som grundersättning samt de barnförhöjningar och ersättningar för uppehälle som hänför sig till dem,

3) alterneringsersättningar.

Folkpensionsanstalten skall senast den 15 november lämna en sådan utredning för fastställande av förskotten enligt 1 mom. som föreskrivits av social- och hälsovårdsministeriet samt tillställa arbetslöshetsförsäkringsfonden en beräkning av de i 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt i 9 kap. 2 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) avsedda förhöjningsdelar och tillägg för sysselsättningsplan som betalas under följande år, för fastställande av förskott för dessa. Ministeriet och arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer förskotten för följande år senast den 1 december varje år och fastställer samtidigt en beräkning av sina slutliga prestationer för det innevarande året. Skillnaden mellan nämnda beräkning och de förskott som fastställts för innevarande år beaktas i samband med betalningen av årets sista förskottsrat.

Förskotten för innevarande år skall omedelbart justeras, om deras grunder har förändrats på ett väsentligt sätt.

18 §
Fastställande av förskott

Folkpensionsanstalten skall årligen senast den 15 juni tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av det belopp som staten skall svara för följande år när det gäller arbetsmarknadsstöd och de barnförhöjningar och ersättningar för uppehälle som hänför sig därtill.

Folkpensionsanstalten skall årligen senast den 15 november tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av det belopp som Folkpensionsanstalten skall betala varje månad följande år när det gäller arbetsmarknadsstöd och de barnförhöjningar och ersättningar för uppehälle som hänför sig därtill samt statens månatliga finansieringsandel. Härtill skall också fogas en beräkning av det likviditetsbelopp som Folkpensionsanstalten behöver och tidpunkten för det. Dessutom skall Folkpensionsanstalten lägga fram en beräkning av det slutliga beloppet av statens finansieringsandel för innevarande år samt det likviditetsbelopp som inte har återbetalts vid utgången av året.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer förskotten på statens finansieringsandel för följande år senast den 1 december varje år. Samtidigt fastställer ministeriet en beräkning av sina slutliga prestationer för det innevarande året. Skillnaden mellan nämnda beräkning och statens förskott som fastställts för innevarande år beaktas i samband med betalningen av årets sista förskottsrat.

Förskotten för innevarande år skall omedelbart justeras, om deras grunder har förändrats på ett väsentligt sätt.

20 a §
Fastställande av den slutliga finansieringen

Skillnaden mellan det belopp som det har fastställts att staten skall betala och de förskott som staten har betalat beaktas i förskottet för den andra månaden som följer på fastställandet av bokslutet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 20 december 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Esko Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.