1352/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 13 §, sådan den lyder i lag 1301/2002,

ändras 7,18 och 21 §, 22 g § 1 mom., 24, 24 a, 24 d och 25 §,

sådana de lyder, 7 § i lag 1332/2004, 18 § i lagarna 639/2001 och 1001/2005 samt i nämnda lag 1301/2002, 21 § delvis ändrad i lagarna 1181/2005 och 363/2006, 22 g § 1 mom. i sistnämnda lag, 24, 24 a och 24 d § i nämnda lag 1301/2002 samt 25 § i nämnda lagar 1301/2002 och 363/2006 samt i lag 1091/2006, och

fogas till lagen nya 24 e och 26 c § som följer:

7 §
Förmåner som finansieras av arbetslöshetsförsäkringsfonden

Arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar för betalningen av den avgift som avses i 182 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), av den avgift som avses i 133 § 2 mom. i lagen om statens pensioner (1295/2006), av det belopp som avses i 31 § i lönegarantilagen och i 29 § i lagen om lönegaranti för sjömän samt av det belopp som avses i 13 § i lagen om Utbildningsfonden.

18 §
Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2008 är 0,34 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att den år 2008 är 0,7 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1,5 miljoner euro och 2,9 procent för den överskjutande delen av lönebeloppet.

När arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs beaktas inte de förändringar i finansieringsbehovet som föranleds av variationer i arbetslöshetsgraden till den del arbetslöshetsförsäkringsfondens konjunkturbuffert eller underskott understiger det maximibelopp som avses i 3 §.

Ändringarna i löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier ska fastställas så att de fördelar sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Också självriskpremien beaktas i arbetsgivarens genomsnittliga premie. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ska graderas så att premien för ett lönebelopp upp till 1,5 miljoner euro fastställs till en fjärdedel uttryckt i fulla hundradedels procent av premien avrundat till närmaste fem hundradedelar för den del av lönebeloppet som överstiger 1,5 miljoner euro. Om arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie sammantagna är mindre än två procent, ska löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie dock fastställas till 15 procent av det ovan angivna sammanlagda premiebeloppet.

Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie fastställs årligen på förhand på ansökan av arbetslöshetsförsäkringsfonden genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Storleken av statens affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremie fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Med avvikelse från vad som bestäms i 3 mom. om minimibeloppet av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie kan löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie inte bestämmas till högre belopp än det som bestämts för det föregående året, om det i 3 mom. avsedda sammanlagda premiebeloppet som utgör jämförelsegrund sjunker under det belopp som bestämts för det föregående året.

21 §
Uppbörd och redovisning av premierna

De försäkringsanstalter som avses i 29 § i lagen om olycksfallsförsäkring uppbär hos arbetsgivaren arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie på basis av lönesumman enligt 19 a § 1 mom. Arbetsgivaren svarar gentemot försäkringsanstalten även för betalningen av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

Försäkringsanstalten har rätt att uppbära förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien för en försäkring som börjar från ingången av året eller under året. Den slutliga försäkringspremien bestäms kalenderårsvis. Om en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring upphör under kalenderåret, bestämmer försäkringsanstalten försäkringspremien för året i fråga. Om arbetsgivaren har gjort en anmälan enligt 22 d § 2 mom., ska försäkringsanstalten av arbetslöshetsförsäkringsfonden begära ett meddelande om nivån på arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetslöshetsförsäkringsfonden meddelar härvid den försäkringsanstalt som framställt begäran, och vid behov även andra försäkringsanstalter där arbetsgivaren har försäkringar enligt lagen om olycksfallsförsäkring, nivån på arbetslöshetsförsäkringspremierna. Försäkringsanstalten kan även annars av arbetslöshetsförsäkringsfonden begära ett meddelande om nivån på en arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie, om det är nödvändigt för att premierna ska kunna uppbäras i enlighet med lagen.

Intäkten av arbetslöshetsförsäkringspremierna jämte dröjsmålsräntor betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Bestämmelser om redovisningen av medlen samt om grunderna för ersättning för de kostnader som uppkommer för försäkringsanstalten på grund av debitering, uppbörd och redovisning finns i det av social- och hälsovårdsministeriet fastställda avtalet mellan arbetslöshetsförsäkringsfonden och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.

Statskontoret uppbär löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier för den statsanställda personalen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier hos statens affärsverk så som kontoret bestämmer och förmedlar de influtna medlen vidare till arbetslöshetsförsäkringsfonden så som bestäms i det av social- och hälsovårdsministeriet fastställda avtalet mellan Statskontoret och arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan avstå från att uppbära arbetslöshetsförsäkringspremie, om dess belopp är ringa.

22 g §
Teknisk anslutning

En försäkringsanstalt, Statskontoret och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund samt de som avses i 22 b § 2 mom., 24 d § och 24 e § 1 och 3 mom. har, utöver vad som bestäms i 29 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, rätt att med hjälp av en teknisk anslutning lämna arbetslöshetsförsäkringsfonden de uppgifter som den med stöd av denna lag har rätt att få.


8 a kap.

Självriskpremie för arbetsgivares utkomstskydd för arbetslösa

24 §
Betalningsskyldighet

En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönebelopp som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien under det år som föregår uppsägningsåret samt statens räkenskaps- eller affärsverk vars motsvarande lönebelopp är minst 1,5 miljoner euro är skyldiga att betala självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa, om

1) den arbetslöshet som beror på att anställningsförhållandet har sagts upp fortsätter så att personen i fråga blir berättigad till tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller

2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning för en år 1950 eller därefter född person som beror på att anställningsförhållandet sagts upp och som börjat efter uppnådd 60 års ålder fortsätter efter det att personen i fråga har fyllt 63 år eller han eller hon har börjat erhålla ålderspension efter att ha fyllt 62 år och arbetslöshetsdagpenningen har fortsatt ända till övergången till ålderspension.

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala självriskpremie, om

1) anställningsförhållandet har upphört innan personen i fråga har fyllt 56 år,

2) anställningsförhållandet har varat mindre än tre år,

3) anställningsförhållandet har sagts upp enligt 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen (55/2001) eller hävts enligt 8 kap. 1 § i nämnda lag av andra än hälsomässiga orsaker som beror på arbetstagaren,

4) arbetstagaren efter att anställningsförhållandet upphört på nytt har uppfyllt det arbetsvillkor som avses i 5 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa i en anställning hos en annan arbetsgivare än den som ursprungligen sade upp arbetstagaren, eller

5) arbetstagaren har sagt upp sig på eget initiativ och utan arbetsgivarens medverkan.

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om anställningsförhållanden tillämpas också på tjänsteförhållanden.

Om den uppenbara avsikten med ett företagsarrangemang har varit att kringgå bestämmelserna om självriskpremie, kan arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställa premien enligt det läge som gällde före ovan nämnda arrangemang. En arbetsgivare som genomfört företagsarrangemang ska uppvisa en utredning över att arrangemanget inte har vidtagits för att företaget ska befrias från självriskpremien. Om en sådan utredning inte uppvisas, ska arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställa en premie. När arbetslöshetsförsäkringsfonden begär utredning om arrangemanget inom företaget ska den underrätta arbetsgivaren om att utebliven utredning inte hindrar att premien fastställs.

24 a §
Självriskpremiens belopp

I de fall som avses i 24 § 1 mom. 1 punkten utgörs grunden för självriskpremien av det belopp motsvarande förmånsutgiften som skulle betalas till den uppsagda arbetstagaren till ett belopp motsvarande den inkomstrelaterade dagpenningen från det att hans eller hennes rätt till tilläggsdagar börjar tills han eller hon fyller 63 år, dock minst ett belopp som motsvarar förmånsutgiften för ett år.

I de fall som avses i 24 § 1 mom. 2 punkten utgörs grunden för självriskpremien av det belopp som motsvarar förmånsutgiften enligt den inkomstrelaterade dagpenningen för den tid arbetslöshetsförmån har betalts till den uppsagda arbetstagaren från anställningsförhållandets slut tills han eller hon fyller 63 år.

Full självriskpremie är 80 procent av den förmånsutgift som avses i 1 och 2 mom. Full självriskpremie uppbärs om företagets lönebelopp enligt 24 § 1 mom. är minst 24,0 miljoner euro. Om lönebeloppet är mindre, sjunker självriskpremien lineärt så att ingen självriskpremie uppbärs om lönebeloppet är högst 1,5 miljoner euro.

24 d §
Rätt att erhålla uppgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden och en besvärsinstans enligt denna lag rätt att utan avgift för fastställande och verkställande av den betalningsskyldighet som föreskrivs i 24 § få nödvändiga uppgifter om arbetsgivaren och arbetstagaren av

1) statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga sammanslutningar,

2) Pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalter samt pensionsstiftelser,

3) arbetslöshetskassor och arbetsplatskassor, samt

4) arbetsgivare.

Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna har sådan rätt som avses i 1 mom. att av arbetsgivaren få de uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 24 e §.

24 e §
Skyldighet att lämna uppgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande och utlämnande av uppgifter är arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten skyldiga att utan avgift till arbetslöshetsförsäkringsfonden lämna följande uppgifter om de personer som avses i 24 §:

1) arbetstagarens identifieringsuppgifter,

2) uppgifter om de anställningsförhållanden som inräknas i arbetsvillkoret och arbetsgivarnas identifieringsuppgifter i fråga om dem,

3) uppgifter om arbetslöshetsdagpenning, samt

4) övriga uppgifter som är nödvändiga för fastställande och verkställande av den betalningsskyldighet som föreskrivs i 24 §.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som nämns i 1 mom. samt hur och när de ska överlämnas.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om utlämnande av uppgifter ska Försäkringsinspektionen och Folkpensionsanstalten före utgången av mars och september till arbetslöshetsförsäkringsfonden lämna uppgifter om de personer vars rätt till tilläggsdagar har börjat under föregående sex månader på så sätt att av uppgifterna framgår arbetstagarens personbeteckning och andra identifieringsuppgifter. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har för skötseln av den uppgift som anges i 10 § 2 mom. rätt att sammanställa och använda de uppgifter som den fått på detta sätt. Den sammanställda informationen kan sparas tills ovan nämnda uppgift har utförts. Sammanställd information får inte vidareutlämnas.

25 §
Ändringssökande

Besvär kan anföras över debitering av arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier och förskott på dessa med iakttagande av 53 a § 3 och 11 mom. samt 53 b § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring.

Den som är missnöjd med arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut om självriskpremie får söka ändring hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och den som är missnöjd med besvärsnämndens beslut får söka ändring hos försäkringsdomstolen. Ändring i försäkringsdomstolens beslut får inte sökas genom besvär.

I fråga om sökande av ändring iakttas i tillämpliga delar 12 och 12 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

26 c §
Justering av lönebeloppgränserna med lönekoefficienten

De lönebelopp som nämns i 18 § 1 och 3 mom., 24 § 1 mom. och 24 a § 3 mom. justeras årligen med den lönekoefficient som anges i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Lönebeloppen motsvarar värdet ett (1,000) för lönekoefficienten år 2004.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Lagens 24, 24 a och 24 e § träder dock i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 86/2007
ShUB 26/2007
RSv 127/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.