1337/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 december 2005 om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering (1186/2005) 1 § och 2 § 1 punkten, av dem 1 § sådan den lyder i förordning 1271/2006, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd som med stöd av moment 32.30.40 i statsbudgeten beviljas för företags gemensamma projekt och allmänt understöd som med stöd av moment 32.30.47 i statsbudgeten beviljas organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) statsbidragsmyndighet arbets- och näringsministeriet,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 20 december 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Pertti Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.