1322/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om utsökningsförfarandet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007):

1 kap.

Ansvarig utmätningsman

1 §
Allmän grund för bestämmande

Ansvarig utmätningsman är den utmätningsman inom vars utsökningsdistrikt svaranden har sin bostads- eller hemort när det första utsökningsärende som gäller svaranden blir anhängigt. Om svarandens bostads- eller hemort inte är känd, är utmätningsmannen i det utsökningsdistrikt som mottagit ansökan ansvarig utmätningsman.

2 §
Särskild grund för bestämmande

Om förrättningarna i ett utsökningsärende i sin helhet eller huvudsakligen hålls någon annanstans än på den plats som avses i 1 § och det inte finns några andra anhängiga utsökningsärenden som gäller samma svarande, är utmätningsmannen på förrättningsplatsen ansvarig utmätningsman.

Om svaranden är en näringsidkare eller ett bolag eller någon annan sammanslutning som inte bedriver sin faktiska verksamhet i utsökningsdistriktet för den utmätningsman som bestäms enligt 1 §, är ansvarig utmätningsman den utmätningsman inom vars utmätningsdistrikt det faktiska verksamhets stället finns.

3 §
Ärenden som kräver specialåtgärder

När det är fråga om ett utsökningsärende som kräver specialåtgärder och som justitieministeriet har bestämt att en viss utmätningsman ska sköta är denne ansvarig utmätningsman.

2 kap.

Minimiåtgärder vid eftersökande av egendom och utredande av svarandens vistelseort

4 §
Grundutredning

När en ansökan om utsökning inkommer till den lokala utsökningsmyndigheten, utreds de uppgifter om svaranden som finns i utsökningsregistret.

Om det inte finns några uppgifter om svaranden i utsökningsregistret eller om uppgifterna inte är uppdaterade, utreds med hjälp av en teknisk anslutning i utsökningens informationssystem de uppgifter om svarandens vistelseort och egendom som har antecknats i befolkningsdatasystemet samt i skattemyndigheternas, arbetskraftsmyndigheternas, Folkpensionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens informationssystem.

5 §
Fortsatt utredning

Utredandet av svarandens vistelseort och sökandet efter svarandens egendom fortsätter utifrån den information som erhållits vid grundutredningen enligt 4 §, om det finns anledning till det med hänsyn till omständigheterna. Utredandet av vistelseorten och sökandet efter egendomen fortsätter genom att svarandens adress och telefonnummer utreds, svaranden kontaktas, ett sammanträffande ordnas och en utsökningsutredning görs samt genom att uppgifter som antecknats i andra informationssystem än de som avses i 4 § eftersöks, och genom andra förfrågningar och utredningar.

Utredandet av svarandens vistelseort och sökandet efter dennes egendom avslutas när det har blivit uppenbart att svaranden inte kan påträffas eller dennes egendom hittas.

6 §
Föremålet för utsökningen och registerutredningen vid begränsad utsökning

Utmätningsmannen söker i utsökningsregistret efter sådan inkomst och egendom som avses i 3 kap. 105 § 2 mom. i utsökningsbalken samt, med hjälp av en teknisk anslutning i utsökningens informationssystem och i skattemyndigheternas, arbetskraftsmyndigheternas, Folkpensionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens informationssystem.

Åtgärder enligt 3 kap.105 § 2 mom. i utsökningsbalken som motsvarar registerutredningar är kontroll hos depositionsbanken av uppgifter om gäldenärens förmögenhet med hjälp av en teknisk anslutning i utsökningens informationssystem upprättad eller upprätthållen för detta ändamål.

7 §
Eurobelopp som inverkar på återtagande av ett villkor avseende begränsad utsökning

Det belopp som avses i 3 kap. 106 § 2 mom. i utsökningsbalken är 1 000 euro.

3 kap.

Meddelanden

8 §
Förhandsmeddelande

Det förhandsmeddelande om utmätning som ges till gäldenären skal innehålla

1) nödvändiga uppgifter om hanteringen av ärendet,

2) uppgifter om tiden och platsen för utmätningsförrättningen samt den ansvarige biträdande utmätningsmannens kontaktinformation,

3) uppgifter om föremålet för utmätningen, de ärenden som ska fogas till utmätningen samt, vid utmätning av periodisk inkomst, enligt vilka grunder den del av inkomsten som ska mätas ut och den del av inkomsten som ska undantas från utmätning bestäms,

4) meddelande om att gäldenären kan förhindra utmätningen genom att betala skulden eller att gäldenären kan föreslå annan egendom för utmätning samt senast vid utmätningsförrättningen ge de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för utmätningen,

5) meddelande om att utmätningen kan förrättas trots att gäldenären är frånvarande,

6) kallelse till förrättningen, om kallelse ska ges enligt 3 kap. 34 § i utsökningsbalken.

9 §
Periodiskt meddelande

När indrivning har pågått den 1 mars i mer än ett år i ett utsökningsärende som gäller en penningfordran, ska till gäldenären årligen ges ett periodiskt meddelande om ärendet enligt situationen på nämnda dag. I det periodiska meddelandet ska i fråga om alla de utsökningsärenden gällande penningfordringar som är anhängiga för gäldenärens del vid den tidpunkten antecknas

1) nödvändiga uppgifter om hanteringen av ärendet,

2) den ansvarige biträdande utmätningsmannens kontaktinformation,

3) uppgifter om utsökningsärendet och vilken dag det har blivit anhängigt samt det belopp som sökandens fordran uppgick till nämnda dag och det belopp som har drivits in respektive det belopp som är oindrivet,

4) om fordran inte vunnit laga kraft, uppgifter om det ofördelade belopp eller den ofördelade säkerhet som finns hos utmätningsmannen och som har deponerats med tanke på sökandens fordran,

5) uppgift om att det finns andra gäldenärer, om flera gäldenärer ansvarar för sökandens fordran eller någon del av den.

Det periodiska meddelande som ges till den som har ansökt om utsökning innehåller endast information om dennes ärende.

Periodiskt meddelande ges inte till en part som har meddelat att han eller hon inte vill ha något sådant meddelande.

Om ett underhållsbidrag drivs in så som anges i 15 § i lagen om underhållstrygghet (671/1998), ska det periodiska meddelandet som lämnas till gäldenären innehålla uppgifter om det belopp som har redovisats till det kommunala organet utan uppgifter om beloppet av sökandens fordran eller det belopp som inte har drivits in.

4 kap.

Utmätning och försäljning

10 §
Minimibeloppen av de medel som inflyter

Det minimibelopp som ska inflyta enligt 4 kap. 17 § i utsökningsbalken som en förutsättning för utmätning är 40 euro.

11 §
Undantag från utmätning

Vid utmätning hos en fysisk person undantas i den situation som avses i 4 kap. 21 § 1 mom. 4 punkten föremål som kan jämställas med arbetsredskap till ett värde av 3 000 euro eller av särskilda skäl högst 5 000 euro.

12 §
Betalningsförbudets innehåll

I ett betalningsförbud som gäller utmätning av en fordran och en annan rättighet ska antecknas följande uppgifter:

1) den fordran eller rättighet av annat slag som har utmätts och som betalningsförbudet gäller,

2) behövliga uppgifter om vem betalningsförbudet har meddelats,

3) nödvändiga uppgifter om hanteringen av ärendet,

4) skyldigheten att iaktta betalningsförbudet och följderna för brott mot förbudet samt en eventuell betalningsuppmaning,

5) giltighetstiden för betalningsförbudet,

6) datum och nummer för betalningsförbudet,

7) numret för utmätningsmannens tjänstemedelskonto och de specificerade uppgifter som ska meddelas vid betalningen,

8) utmätningsmannens kontaktuppgifter.

Bestämmelser om betalningsförbudets innehåll vid utmätning av lön eller annan återkommande inkomst som jämställs med lön finns i 4 kap. 56 § 1 mom. i utsökningsbalken.

13 §
Registeranmälningar

Registeranmälan som avses i 4 kap. 33 § i utsökningsbalken görs skriftligen eller elektroniskt hos den som för registret på det sätt denna anger, om utmätningsmannen kan försäkra sig om att anmälan kommer fram.

Anmälan skall innehålla följande uppgifter:

1) identifieringsuppgifter om föremålet för utsökningen,

2) nödvändiga uppgifter om hanteringen av ärendet,

3) dagen då utmätningen förrättas och numret på beslutet om utmätningen,

4) datum och nummer för registeranmälan,

5) utmätningsmannens kontaktuppgifter.

14 §
Belopp som ska utmätas av lön

Av den lön som avses i 4 kap. 49 § 1 mom. 3 punkten i utsökningsbalken skall från utmätning undantas

1) 64 procent, om lönen är större än fyra gånger gäldenärens skyddade belopp,

2) 61 procent, om lönen är större än fyra och en halv gånger gäldenärens skyddade belopp,

3) 58 procent, om lönen är större än fem gånger gäldenärens skyddade belopp,

4) 54 procent, om lönen är större än fem och en halv gånger gäldenärens skyddade belopp,

5) 50 procent, om lönen är större än sex gånger gäldenärens skyddade belopp.

15 §
Kungörelse

De uppgifter som publiceras i kungörelsen om partsförhandlingen i kungörelseregistret sänds till Rättsregistercentralen senast fem veckor före partsförhandlingen. Uppgifterna sänds elektroniskt på det sätt som Rättsregistercentralen meddelar.

5 kap.

Fördelning och redovisning

16 §
Företagsinteckning

Storleken av det belopp som förutsätter en kungörelse enligt 6 kap. 17 § i utsökningsbalken är 20 000 euro. I kungörelsen skall nämnas gäldenärens namn, det influtna penningbeloppet samt att företagsinteckning har fastställts i egendomen.

17 §
Redovisningsförfarande

De medel som avräknas på fordringarna redovisas till sökanden varje vecka, om det inte finns hinder för redovisningen. Över de redovisade medlen ges sökanden en specifikation enligt fordringarna.

Medlen överförs som girering från utmätningsmannens tjänstemedelskonto till det konto som sökanden har angett. Har sökanden inte angett något konto, redovisas medlen till den redovisningsadress som sökanden har angett, om det fås en verifikation till utmätningsmannens bokföring över betalningsrörelsen. Om sökandens redovisningsadress inte är känd, förvaras och redovisas medlen så som det bestäms i 6 kap. 22 och 23 § i utsökningsbalken.

18 §
Obetydliga betalningar

En obetydlig restfordran enligt 3 kap. 101 § i utsökningsbalken uppgår till högst 10 euro.

Ett obetydligt belopp som betalts för mycket enligt 6 kap. 20 § i utsökningsbalken uppgår till högst 10 euro.

Obetydliga medel enligt 6 kap. 22 § i utsökningsbalken uppgår till högst 10 euro.

19 §
Särskild insättning

Det betydande belopp som insätts separat enligt 6 kap. 23 § i utsökningsbalken överstiger 10 000 euro.

6 kap.

Ikraftträdande

20 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2007

Justitieminister
Tuija Brax

Konsultativ tjänsteman
Kari Liede

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.