1321/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om utsökningsväsendets förvaltning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 1 kap. 14 § 3 mom. och 12 kap. 1 § i utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007) samt 6 § 1 lagen av den 6 juni 2003 om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003):

1 §
Resultatstyrning

Förvaltningsämbetet svarar för utsökningsverkens resultatstyrning.

2 §
Behörighetsvillkor för häradsutmätningsmän

Till häradsutmätningsman kan utnämnas en finsk medborgare som har avlagt högskoleexamen, lämplig yrkesinriktad examen eller studentexamen och som har praktisk erfarenhet av uppgifter som hör till tjänsten eller som i andra uppgifter har uppnått sådan skicklighet som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten kräver.

3 §
Utnämning till tjänst och till tjänsteförhållande för viss tid

Chefen för utsökningsverket utnämner andra underlydande än de tjänstemän som avses i 1 kap. 14 § 1 mom. i utsökningsbalken till tjänster och till tjänsteförhållanden för viss tid samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

Förvaltningsämbetet utnämner häradsfogdarna till tjänsteförhållanden för viss tid.

4 §
Särskilda behörighetsvillkor som gäller häradsfogdens språkkunskaper

Med avvikelse från bestämmelserna i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) är behörighetsvillkoret som gäller språkkunskaper för en av tjänsterna som häradsfogde vid utsökningsverken i Helsingfors, Östra Nyland och Mellannyland, Västra Nyland, Mellersta Österbotten och Österbotten samt Egentliga Finland utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

De behörighetsvillkor som gäller landskapsfogdens språkkunskaper i landskapet Åland regleras särskilt.

5 §
Övriga tjänstemäns språkkunskaper

Tvåspråkiga utsökningsdistrikt ska se till att även andra tjänstemän vid utsökningsverket än de som avses i 4 § har språkkunskaper som svarar mot behoven inom verksamhetsområdet.

6 §
Tillfällig skötsel av uppgifterna för chefen för ett utsökningsverk

Förvaltningsämbetet förordnar efter att ha hört utsökningsverkets chef en annan häradsfogde vid verket att sköta chefens uppgifter under sådan tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal samt vid jäv enligt 1 kap. 15 § i utsökningsbalken (705/2007). Förordnandet ges för högst fyra år åt gången.

Vid utsökningsverk med en enda häradsfogde förordnar förvaltningsämbetet om skötseln av chefens uppgifter i fall som avses i 1 mom. Detsamma gäller situationer där de tjänstemän som avses i 1 mom. har förhinder samtidigt.

7 §
Tjänstledighet

Chefen för utsökningsverket beslutar om sådan tjänstledighet som en underlydande häradsfogde har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal samt om tjänstledighet för andra underlydande.

Förvaltningsämbetet beslutar om annan tjänstledighet för en häradsfogde än den som avses i 1 mom.

8 §
Bisyssla

Förvaltningsämbetet beviljar de ledande häradsfogdarna och häradsfogdarna bisysslotillstånd.

De ledande häradsfogdarna och häradsfogdarna ska till förvaltningsämbetet anmäla de bisysslor som inte kräver tillstånd.

9 §
Uppgifter för utsökningsverkets chef

Chefen för utsökningsverket har till uppgift att

1) leda och utveckla ämbetsverkets verksamhet samt följa och övervaka enhetligheten i utsökningsverksamheten,

2) svara för resultatet av ämbetsverkets eller avdelningarnas verksamhet,

3) fastställa ämbetsverkets arbetsordning,

4) besluta om skötseln av uppgifterna på verksamhetsställena och

5) besluta om lämplig förvaring och förvaltning av verkställighetshandlingar och säkerheter samt av egendom och penningmedel som tagits i förvar vid verkställighet.

10 §
Tjänstemärke

Utmätningsmännen ges ett tjänstemärke som fastställts av förvaltningsämbetet. Tjänstemärket ska medföras vid tjänsteutövning och på begäran företes.

11 §
Justitieförvaltningschef

Vid länsstyrelsen sköts förvaltningsuppgifterna inom utsökningen av en justitieförvaltningschef, som är underställd landshövdingen och utnämns av justitieministeriet, om det inte i arbetsordningen föreskrivs att uppgifterna ska skötas av någon annan tjänsteman. Justitieförvaltningschefen ska ha avlagt juris kandidatexamen eller juris magisterexamen och ha god förtrogenhet med utsökningsväsendet och förvaltningen. En gemensam justitieförvaltningschef kan utnämnas för flera län. Justitieministeriet bestämmer då placeringsorten och verksamhetsområdet för justitieförvaltningschefen.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

13 §
Övergångsbestämmelser

När denna förordning träder i kraft är den som utnämnts till en tjänst fortfarande behörig i fråga om språkkunskaper för en sådan tjänst som ledande häradsfogde eller häradsfogde som han eller hon var behörig för när denna förordning träder i kraft. En ledande häradsfogde som utnämnts för viss tid innan förordningen träder i kraft är i fråga om språkkunskaper behörig för tjänsteförhållandet under den fastställda tiden.

Det som föreskrivs ovan i 2 § gäller tjänsteutnämningar som sker efter förordningens ikraftträdande, dock så att den som utnämnts till en tjänst som biträdande utmätningsman innan förordningen trädde i kraft är behörig även för en tjänst som häradsutmätningsman.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2007

Justitieminister
Tuija Brax

Konsultativ tjänsteman
Kari Liede

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.