1319/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om försvarsmakten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 11 maj 2007 om försvarsmakten (551/2007):

1 kap.

Kommendören för försvarsmakten och huvudstaben

1 §
Uppgifterna för kommendören för försvarsmakten

Förutom vad som föreskrivs i lagen om försvarsmakten (551/2007), har kommendören för försvarsmakten till uppgift att

1) besluta om utförandet av försvarsmaktens uppgifter och om användningen av resurserna,

2) ge försvarsgrenarna och Försvarshögskolan de uppgifter som är centrala för det militära försvaret samt

3) fastställa sammansättningen av försvarsmaktens personal.

För att samverkan mellan republikens president, försvarsministern och kommendören för försvarsmakten i praktiken ska nås i militära kommandomål ska kommendören för försvarsmakten informera presidenten och försvarsministern om betydande militära kommandomål som är under beredning och där kommendören för försvarsmakten och övriga militära förmän är behöriga.

2 §
Huvudstabens uppgifter och sammansättning

Förutom vad som föreskrivs i 26 § i lagen om försvarsmakten har huvudstaben till uppgift att

1) planera och verkställa försvarsmaktens gemensamma operationer, samt

2) styra verksamheten vid försvarsgrenarna, Försvarshögskolan och sina underlydande inrättningar, och fördela de resurser som behövs för verksamheten.

Huvudstaben är uppdelad på avdelningar och vid behov på andra verksamhetsenheter för att huvudstabens uppgifter ska kunna skötas ändamålsenligt. Huvudstaben leds av chefen för huvudstaben. Avdelningarna leds av chefen för huvudstaben samt försvarsmaktens operationschef, försvarsmaktens personalchef och försvarsmaktens krigsekonomichef, vilka tjänstgör som biträdande stabschefer.

3 §
Avgörande av ärenden vid huvudstaben

Bestämmelser om beslutanderätten för chefen för huvudstaben finns i 26 § 2 mom. i lagen om försvarsmakten.

Andra ärenden än sådana som är betydelsefulla med tanke på försvarsmakten och som i arbetsordningen kan överföras på tjänstemännen vid huvudstaben för att avgöras av dessa är

1) ärenden som gäller tillståndsförvaltningen, såsom tillstånd enligt territorialövervakningslagen (755/2000),

2) ärenden som gäller personalförvaltningen samt annan intern förvaltning,

3) avgivande av ett utlåtande eller en utredning eller framläggande av ett förslag av huvudstaben,

4) utarbetande av försvarsmaktens interna föreskrifter och anvisningar,

5) ingående av avtal,

6) givande av säkerhetsutredningar samt säkerhetsintyg om personer och företag.

Chefen för huvudstaben kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som enligt föreskrifter eller vad som anges i arbetsordningen ska avgöras av en underordnad tjänsteman.

4 §
Föredragande vid huvudstaben

Föredragande vid huvudstaben är de som tjänstgör som biträdande stabschefer, försvarsmaktens assessor, fältbiskopen eller de övriga tjänstemän som i arbetsordningen har förordnats till föredragande på det sätt som närmare bestäms genom arbetsordningen.

5 §
Försvarsmaktens assessor och fältbiskopen

Försvarsmaktens assessor leder och övervakar lagenligheten i försvarsmaktens verksamhet och den militära rättsvården.

Försvarsmaktens andliga arbete leds och övervakas av fältbiskopen. Bestämmelser om fältbiskopens uppgifter finns dessutom i kyrkolagen (1054/1993).

2 kap.

Försvarsmaktens tjänster och de särskilda behörighetsvillkoren för dem

6 §
Fördelningen av tjänsterna samt uppgiftsbenämningarna

Fördelningen av försvarsmaktens tjänster fastställs av kommendören för försvarsmakten och uppgiftsbenämningarna av försvarsmaktens personalchef.

Försvarsministeriet beslutar dock om fördelningen av tjänsterna till den del som fördelningen hänför sig till organisationsarrangemang som försvarsministeriet beslutar om i enlighet med 29 § i lagen om försvarsmakten.

7 §
Försvarsmaktens tjänster

Vid försvarsmakten finns

1) tjänsten som kommendör för försvarsmakten och som chef för huvudstaben,

2) tjänster som general, amiral, överste och kommodor,

3) tjänster som officer och visstidstjänster för yngre officer,

4) visstidstjänster för reservofficer,

5) institutofficerstjänster,

6) tjänster som underofficer och visstidstjänster för underofficer,

7) specialofficerstjänster, till vilka hör tjänsterna som chefsingenjör vid försvarsmakten, militäröveringenjör, överläkare vid försvarsmakten, militäröverläkare, fältbiskop och militärpräst samt specialofficer och visstidstjänster för specialofficer,

8) tjänsten som chefsbibliotekarie, redovisningschef, museichef, provisor, försvarsmaktens assessor, försvarsmaktens överveterinär, generalsekreterare, sprängämnesinspektör och forskningschef,

9) tjänster som veterinär, specialläkare, specialplanerare, specialforskare, tandläkare, handelssekreterare, språkexpert, fastighetschef, bibliotekarie, jurist, läkare, avdelningsföreståndare, avdelningsläkare, avdelningschef, professor, psykolog, socialchef, militärjurist, överläkare vid militärsjukhus, informationschef, dataförvaltningschef, byråchef, forskare, äldre lektor, övertranslator, överläkare och överinspektör.

Vid försvarsmakten kan dessutom finnas andra tjänster samt personal i tjänsteförhållande för viss tid eller personal i arbetsavtalsförhållande.

Officerstjänster är de tjänster som nämns i 1 mom. 1–3 punkten och militära tjänster de som nämns i 1 mom. 1–7 punkten.

8 §
Allmänna behörighetsvillkor för tjänsterna vid försvarsmakten

Bestämmelser om de allmänna behörighetsvillkoren för tjänsterna vid försvarsmakten finns i 37 § i lagen om försvarsmakten.

9 §
Särskilda behörighetsvillkor för officer

Särskilda behörighetsvillkor för tjänsten som officer är

1) magistersexamen i militärvetenskaper och militäryrkesstudier,

2) officersexamen eller

3) kandidatexamen i militärvetenskaper, militäryrkesstudier och flygarutbildning.

Ett särskilt behörighetsvillkor för visstidstjänst för yngre officer är kandidatexamen i militärvetenskaper och militäryrkesstudier.

För tjänsterna som överste och kommodor samt för tjänster som högre officer än överste och kommodor krävs utöver behörighetsvillkoren enligt 1 mom. också generalstabsofficersexamen.

För tjänsten som kommendör för försvarsmakten och chef för huvudstaben krävs minst generalmajors eller konteramirals militärgrad.

10 §
Särskilda behörighetsvillkor för institutofficer

Särskilda behörighetsvillkor för tjänsterna som institutofficer är institutofficersexamen eller lägre tjänsteexamen för befattningsofficer.

11 §
Särskilda behörighetsvillkor för specialofficer

Särskilda behörighetsvillkor för specialofficerstjänster är

1) för försvarsmaktens chefsingenjör diplomingenjörsexamen och ingenjöröverstelöjtnants eller ingenjörkommendörs eller motsvarande militärgrad för officer samt tillräcklig erfarenhet i militäringenjörs uppgifter eller som officer i tekniska uppgifter,

2) för militäröveringenjör diplomingenjörsexamen och ingenjörmajors eller ingenjörkommendörkaptens eller motsvarande militärgrad för officer samt tillräcklig erfarenhet i militäringenjörs uppgifter samt för annan specialofficer som förordnas till uppgiften som militäringenjör diplomingenjörs- eller ingenjörsexamen och reservofficers- eller reservunderofficersutbildning,

3) för försvarsmaktens överläkare att personen i fråga är legitimerad läkare eller legitimerad allmänläkare med rätt att självständigt utöva yrket och har medicinalöverstelöjtnants eller medicinalkommendörs grad eller motsvarande militärgrad för officer samt tillräcklig erfarenhet i militäröverläkares eller militärläkares uppgifter,

4) för militäröverläkare och för specialofficer som förordnas till uppgiften som militärläkare att personen i fråga är legitimerad läkare, legitimerad allmänläkare eller legitimerad tandläkare med rätt att självständigt utöva yrket, samt för militäröverläkare medicinalmajors eller medicinalkommendörkaptens eller motsvarande militärgrad för officer samt tillräcklig erfarenhet i militärläkares eller tandläkares uppgifter vid försvarsmakten och för annan specialofficer som förordnas till uppgiften som militärläkare reservofficers- eller reservunderofficersutbildning,

5) för specialofficer som förordnas till uppgiften som militärtekniker lämplig teknikerexamen eller motsvarande högre teknisk utbildning och reservofficers- eller reservunderofficersutbildning eller inspektörsutbildning vid flygvapnet eller vapenteknikerutbildning vid försvarsmakten,

6) för specialofficer som förordnas till uppgiften som försvarsmaktens överkapellmästare och kapellmästare reservofficers- eller reservunderofficersutbildning, militärkapellmästarexamen eller musikmagisterexamen enligt utbildningsprogrammet för orkester- och körledning samt för den som förordnas till uppgiften som försvarsmaktens överkapellmästare dessutom tillräcklig praktisk erfarenhet i uppgifter som chef för en militärmusikkår samt

7) för fältbiskopen högre pastoralexamen, för militärpräst som förordnas till uppgiften som fältprost behörighet för tjänsten som kyrkoherde inom den evangelisk-lutherska kyrkan och för andra militärpräster behörighet för tjänsten som präst inom den evangelisklutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrkosamfundet.

Behörighetsvillkoren för visstidstjänster för specialofficer är desamma som behörighetsvillkoren för motsvarande specialofficerstjänster enligt 1 mom.

12 §
Särskilda behörighetsvillkor för övriga tjänster vid försvarsmakten

Om inget annat följer av föreskrivna krav på yrkesmässig kompetens, är behörighetsvillkor för övriga tjänster vid försvarsmakten för tjänsten lämplig utbildning.

Dessutom fordras

1) av försvarsmaktens assessor högre högskoleexamen i juridik, god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter och förtrogenhet med rättsvård, av byråchefen vid juridiska avdelningen högre högskoleexamen i juridik och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter samt av jurist och militärjurist högre högskoleexamen i juridik,

2) av forskningschef, generalsekreterare och avdelningsföreståndare för tjänsten lämplig doktorsexamen samt förtrogenhet med forsknings- och försöksverksamhet och ledningen av sådan,

3) av professor vetenskaplig kompetens, undervisningsförmåga och praktisk förtrogenhet med uppgiftsområdet,

4) av överläkare, specialläkare, läkare och avdelningsläkare att personen i fråga är legitimerad läkare eller legitimerad allmänläkare med rätt att självständigt utöva yrket och har specialläkares rättigheter på det medicinska område till vilket de patienter hör som han eller hon huvudsakligen vårdar, av tandläkare att personen i fråga är legitimerad tandläkare med rätt att självständigt utöva yrket, av försvarsmaktens överveterinär att personen i fråga är legitimerad veterinär och har tillräcklig praktisk erfarenhet av veterinäruppgifter vid försvarsmakten, av veterinär att personen i fråga är legitimerad veterinär samt av den veterinär som tjänstgör som livsmedelshygieniker dessutom förtrogenhet med livsmedelshygien,

5) av andra innehavare av tjänster som nämns i 7 § 1 mom. 9 punkten för tjänsten lämplig högre högskoleexamen.

13 §
Tidigare examina

Med examina som ger behörighet för en tjänst eller uppgift enligt denna förordning jämställs motsvarande tidigare examina.

14 §
Titlar

Forskningschefen, generalsekreteraren och avdelningsföreståndaren har titeln professor.

3 kap.

Tillsättande av tjänster och förordnande till en uppgift samt tjänstledighet och vikariat

15 §
Utnämning till en tjänst

Bestämmelser om utnämningen till tjänsterna som kommendör för försvarsmakten, chef för huvudstaben, general, amiral, försvarsmaktens chefsingenjör, försvarsmaktens överläkare och fältbiskopen samt övriga officerstjänster finns i lagen om försvarsmakten.

Till andra tjänster inom försvarsmakten än de som nämns i 1 mom. utnämns

1) forskningschef, avdelningsföreståndare, professor, försvarsmaktens assessor och generalsekreterare av försvarsministeriet,

2) militäröveringenjör, militäröverläkare, specialofficer, innehavare av visstidstjänst för specialofficer och militärpräst av kommendören för försvarsmakten,

3) veterinär, specialläkare, specialplanerare, specialforskare, tandläkare, handelssekreterare, språkexpert, fastighetschef, bibliotekarie, chefsbibliotekarie, jurist, redovisningschef, läkare, museichef, avdelningschef, provisor, psykolog, försvarsmaktens överveterinär, sprängämnesinspektör, socialchef, militärjurist, informationschef, dataförvaltningschef, byråchef, forskare, äldre lektor, överskötare, övertranslator, överläkare och överinspektör av huvudstaben,

4) innehavare av visstidstjänst för reservofficer och innehavare av institutofficerstjänst av huvudstaben eller arméstaben, marinstaben eller flygstaben,

5) övriga tjänstemän av kommendören för ett truppförband eller chefen för en annan motsvarande administrativ enhet.

Personal i arbetsavtalsförhållande anställs av chefen för den myndighet som avses i 15 § 2 mom. 5 punkten eller av en tjänsteman som i arbetsordningen för den administrativa enheten har förordnats till uppgiften.

16 §
Ledigförklarande av en tjänst

Huvudstaben ledigförklarar tjänsterna som försvarsmaktens assessor, generalsekreterare, forskningschef, avdelningsföreståndare, specialläkare, avdelningschef, byråchef, chefsbibliotekarie, sprängämnesinspektör, museichef och specialforskare.

Andra än de tjänster som avses i 1 mom. kan tillsättas utan att de har ledigförklarats. Vid behov ledigförklaras de av den myndighet som avses i 15 § 2 mom. 5 punkten.

Vid tillsättandet av en tjänst som professor iakttas vad som föreskrivs i lagen om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor vid högskolor (856/1991) och förordningen om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor vid högskolor (1581/1991). Den tjänsteförslagsmyndighet som avses i 1 § 2 mom. i nämnda förordning är dock Försvarshögskolans forskningsråd.

17 §
Den totala tjänstgöringstiden i militära tjänster för viss tid

I militära tjänster som alltid tillsätts för viss tid kan den totala tjänstgöringstiden vara sammanlagt högst 15 år.

18 §
Beslut om tjänstledighet

Om tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt någon annan lag än statstjänstemannalagen (750/1994) eller tjänstekollektivavtal samt om annan tjänstledighet för högst ett år beslutar den myndighet som avses i 15 § 2 mom. 5 punkten eller, vid förhinder för denna, närmast högre myndighet.

Om annan tjänstledighet än sådan som avses i 1 mom. beslutar den utnämnande myndigheten. Om tjänstledighet för kommendören för försvarsmakten, chefen för huvudstaben, general, amiral, försvarsmaktens chefsingenjör, försvarsmaktens överläkare och fältbiskopen beslutar dock statsrådet. Om tjänstledighet för övriga som innehar tjänster som nämns i 15 § 1 mom. beslutar kommendören för försvarsmakten.

19 §
Utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid

Beslut om utnämning till ett tjänsteförhållande om högst ett år fattas av den myndighet som avses i 15 § 2 mom. 5 punkten.

Beslut om utnämning till tjänsteman i ett tjänsteförhållande för viss tid som varar över ett år fattas av statsrådet när beslutet om utnämning till motsvarande tjänst fattas av republikens president och i övriga fall av den myndighet som utnämner till motsvarande tjänst.

Om utnämning till tjänsteman i ett tjänsteförhållande för viss tid gäller i övrigt vad som föreskrivs om utnämning till tjänst.

20 §
Förordnande av tjänstemän till uppgifter

Tjänstemännen förordnas till sina uppgifter av den utnämnande myndigheten, dock så att

1) en officer som tjänstgör med militär- eller tjänstgöringsgraden överste, kommodor, överstelöjtnant eller kommendör, en specialofficer som tjänstgör i motsvarande militär- eller tjänstgöringsgrad för en specialofficer och kommendören för en truppenhet förordnas av kommendören för försvarsmakten,

2) en officer som tjänstgör med militär- eller tjänstgöringsgraden major eller kommendörkapten eller i lägre militär- och tjänstgöringsgrader än dessa samt en specialofficer, institutofficer, reservofficer i visstidstjänst, underofficer och underofficer i visstidstjänst som tjänstgör i motsvarande militär- och tjänstgöringsgrad för specialofficer förordnas av den myndighet som avses i 15 § 2 mom. 5 punkten.

Om ett förordnande av tjänstemän som avses i 1 mom. 2 punkten eller i 15 § 2 mom. 5 punkten till en uppgift kräver förflyttning från ett truppförband eller en motsvarande administrativ enhet till en annan inom armén, marinen eller flygvapnet, ska beslutet om förordnande fattas av kommendören för armén, kommendören för marinen eller kommendören för flygvapnet.

Om ett förordnande av tjänstemän som avses i 1 mom. 2 punkten eller i 15 § 2 mom. 5 punkten till en uppgift kräver förflyttning från ett truppförband eller en motsvarande administrativ enhet till en annan inom arméns materielverk, ska beslutet om förordnande fattas av chefen för arméns materielverk.

Om ett förordnande av tjänstemän som avses i 1 mom. 2 punkten eller i 15 § 2 mom. 5 punkten till en uppgift kräver någon annan förflyttning inom försvarsmakten, ska beslutet om förordnande fattas av huvudstaben.

När det är nödvändigt för att uppgifterna ska kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt kan en tjänsteman tillfälligt förordnas till någon annan uppgift än vad den sammansättning som avses i 29 § i lagen om försvarsmakten och i 6 § i denna förordning förutsätter.

Bestämmelser om förordnande till en uppgift inom militär krishantering finns i lagen om militär krishantering (211/2006).

21 §
Vikarie för en tjänsteman

I arbetsordningen för en administrativ enhet föreskrivs hur uppgifter ska skötas med hjälp av vikarie när en tjänsteman är förhindrad att sköta de uppgifter som hör till tjänsten. Är tjänstemannen dock sannolikt förhindrad över två månader, ges vikarieförordnandet av den myndighet som enligt 20 § förordnar till uppgiften.

4 kap.

Varning, avslutande av tjänsteförhållande, permittering, deltid och bisysslor

22 §
Varning

Beslut om varning enligt 24 § i statstjänstemannalagen fattas av den myndighet som enligt 20 § förordnar till uppgiften. Kommendören för försvarsmakten fattar dock beslutet i fråga om sina underlydande tjänstemän enligt 15 § 1 mom.

23 §
Intyg över att tjänsteförhållandet upphört

Ett i 34 § i statstjänstemannaförordningen (971/1994) avsett intyg över att tjänsteförhållandet har upphört ges av den utnämnande myndigheten. Intyget ges dock av försvarsministeriet om tjänsteinnehavaren utnämns av republikens president på statsrådets förslag till avgörande och av huvudstaben om tjänsteinnehavaren utnämns av republikens president på föredragning av kommendören för försvarsmakten.

24 §
Permittering och ändring av ett tjänsteförhållande till deltid

Beslut om permittering av en tjänsteman och om ändring av ett tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid fattas av huvudstaben.

25 §
Bisysslotillstånd

Bestämmelser om bisysslotillstånd finns i 18 § i statstjänstemannalagen.

Förutsätter en bisyssla att arbetstid används för att sköta uppgifter som hör till bisysslan, avgörs frågan om bisysslotillstånd av huvudstaben. Annan bisyssla ska tjänstemannen utan dröjsmål anmäla till den administrativa enhet där han eller hon tjänstgör.

5 kap.

Bevakande av statens intresse i ett ärende som gäller försvarsmakten

26 §
Bevakande av statens intresse

Huvudstaben bevakar vid domstolar och hos andra myndigheter samt i inrättningar och sammanslutningar statens rätt och fördel i alla ärenden som gäller försvarsmakten samt för statens talan vid dem.

Försvarsmaktens assessor har rätt att antingen själv eller via ett befullmäktigat ombud vid domstolar och hos andra myndigheter samt i inrättningar och sammanslutningar bevaka statens rätt och fördel i ärenden som gäller försvarsmakten och att då föra statens talan.

27 §
Bevakning av statens intresse inom försvarsgrenarna, vid Försvarshögskolan och staben för arméns materielverk

Arméstaben, marinstaben och flygstaben har rätt att i ärenden som gäller deras försvarsgrenar vid domstolar och hos övriga myndigheter samt i inrättningar och sammanslutningar bevaka statens rätt och fördel samt föra statens talan i sådana ärenden som gäller försvarsmakten och där en företrädare för försvarsministeriet eller huvudstaben inte gör det.

Sådan rätt som avses i 1 mom. har också Försvarshögskolan och staben för arméns materielverk i ärenden som gäller deras verksamhetsområde.

28 §
Försvarsministeriets rätt att till behandling ta ett ärende som gäller bevakning av statens intresse

Försvarsministeriet kan när ett ärendes samhälleliga betydelse förutsätter detta i ett enskilt fall överta bevakningen av statens intresse i ett ärende där bevakningen enligt denna förordning annars skulle ankomma på en myndighet inom försvarsmakten.

Försvarsministeriet ska underrättas om beredningen av sådana ärenden som avses i 1 mom.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

29 §
Fastställandet av en flygares avgångsålder

Bestämmelser om avgångsåldern i uppgifter som förutsätter flygarutbildning finns i 47 § 1 mom. i lagen om försvarsmakten. De avgångsåldrar i övriga uppgifter som kräver flygarutbildning och som avses i 3 punkten i momentet fastställs enligt kvaliteten och omfattningen av flygarutbildningen samt enligt den erfarenhet som införskaffats i uppgifter som kräver flygarutbildning.

7 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

30 §
Ikraftträdandebestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

31 §
Övergångsbestämmelser

Den examen som vid denna förordnings ikraftträdande gett behörighet för underofficersbefattning motsvarar lägre tjänsteexamen för befattningsofficer och den slutförda vidareutbildning som krävts för militärmästarbefattning högre tjänsteexamen för befattningsofficer.

Tjänstgöringstiden i en befattningsofficerstjänst räknas en person till godo vid tjänstgöringen som institutofficer.

Helsingfors den 20 december 2007

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.