1301/2007

Given i Helsingfors den 19 december 2007

Försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifter som tas ut för försvarsmaktens prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Tillstånd som beviljas av Huvudstaben för flygfotografering enligt 14 § i territorialövervakningslagen (755/2000) är avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för dem tas det ut en fast avgift som motsvarar självkostnadsvärdet. Avgiften är 75 euro.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är

1) användning av avlönad personal och värnpliktiga,

2) användning av områden, lokaler, försvarsmateriel, möbler, apparatur och annan materiel,

3) transport eller annan arbetsprestation med fordon, luftfartyg eller fartyg,

4) underhåll, reparation och tillverkning av lösegendom,

5) kemiska och fysikaliska undersökningar samt mätning och testning,

6) producerade och utgivna publikationer, fotokopior och andra avskrifter, elektroniska upptagningar och trycktjänster,

7) bibliotekstjänster,

8) tvätteritjänster och andra prestationer från verkstäder för klädvård,

9) prestationer på fotoområdet,

10) prestationer som anknyter till kontrollen av flygare,

11) prestationer som anknyter till användningen av tryckkammare,

12) datakommunikationstjänster,

13) måltidsservice,

14) psykologiska lämplighetstest,

15) andra prestationer enligt beställning eller uppdrag.

Avgifterna för prestationer som prissatts enligt företagsekonomiska grunder får sänkas, om anslag för ändamålet har anvisats i statsbudgeten.

Beslut om avgifter som ska tas ut för uppgifter som tas fram enligt 34 § 2 mom. och för uppgifter som lämnas ut som kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) fattas av Huvudstaben med iakttagande av bestämmelserna i nämnda paragraf.

För lokallån ur bibliotekens egna samlingar och annan lokal användning av material samt för sökning i bibliotekens egna samlingskataloger och öppna publikationsarkiv tas det inte ut någon avgift. För fjärrlåneservice tas det ut en avgift enligt försändelsekostnaderna och de avgifter som betalts till andra med anledning av prestationen.

4 §
Entréavgifter i museer

I museer som drivs av Krigsmuseet tas det ut följande entréavgifter:

1) vuxna, 4 euro,

2) barn, studerande och pensionärer, 2 euro,

3) gemensam biljett för vuxna, 6 euro,

4) gemensam biljett för barn, studerande och pensionärer, 3 euro.

Entréavgiften för specialutställningar som arrangeras av Krigsmuseet är dock 2,50–10 euro.

Krigsmuseet har enligt praxis som iakttas i övriga museer rätt att inte ta ut eller att sänka den entréavgift som avses i 1 och 2 mom. och att delta i särskilda gemensamma biljetter tillsammans med andra museer.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med utgången av år 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 2007

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Ekonomidirektör
Timo Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.