1287/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice (1347/2002) 7 § 2 mom., 8 och 11 §, av dem 8 § sådan den lyder i förordning 1223/2005, samt

fogas till förordningen en ny 20 a § som följer:

7 §
Beviljande av sysselsättningsstöd

Sysselsättningsstöd för arbetslivsträning samt ersättning för uppehälle enligt prövning för tiden för arbetslivsträning beviljas av den arbetskraftsbyrå där den som ansöker om stöd är anmäld som arbetslös arbetssökande. Startpeng beviljas av den arbetskraftsbyrå där den som ansöker om stöd är enskild kund. Deltidstillägg beviljas av den arbetskraftsbyrå inom vars verksamhetsområde den till deltidsarbete övergående personens arbetsplats är belägen eller där den som skall sysselsättas med hjälp av deltidstillägget är anmäld som arbetslös arbetssökande.

8 §
Beslut som gäller flera arbetsgivare

Lönesubvention kan för sysselsättande av en och samma arbetstagare beviljas och betalas till flera arbetsgivare samtidigt, förutsatt att den sammanlagda arbetstiden är minst 85 procent av den regelbundna arbetstiden i branschen. Den högsta förhöjda lönesubventionen kan dock beviljas och betalas även om arbetstiden under en tidsperiod som motsvarar lönebetalningsperioden är kortare än 85 procent av den regelbundna arbetstiden i branschen.

11 §
Beviljande av anslag för bedömning och utvecklande av förutsättningarna för företagsverksamhet

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om beviljande av anslag för utgifter för bedömning och utvecklande av förutsättningarna för sådan företagsverksamhet som avses i lagen om sociala företag (1351/2003) och 13 § i statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002).

20 a §
Beslut som gäller flera år

Beslut som gäller flera kalenderår och avser stöd, bidrag och förmåner som finansieras av sysselsättningsanslagen ska i fråga om kommande år fattas på villkor att de anslag som behövs står till förfogande, utom om

1) det är fråga om en regional garanti enligt 7 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice,

2) det är fråga om sysselsättningsskyldigheten enligt 7 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice,

3) det har anvisats en bevillningsfullmakt för dem i statsbudgeten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 20 december 2007

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.