1286/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

fogas till 13 § i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002) nya 2 och 3 mom. som följer:

13 §
Förutsättningar för beviljande av startpeng

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. förutsätter beviljande av startpeng till andra av arbetskraftsbyråns enskilda kunder än arbetslösa arbetssökande att sökanden inte för samma tid får

1) lön eller ersättning för arbete som inte har samband med deras företagsverksamhet, varvid som lön betraktas även semesterlön och lön för uppsägningstid samt sådan i 3 kap. 6 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd ekonomisk förmån som skall anses trygga en rimlig utkomst,

2) ålderdoms-, invaliditets- eller arbetslöshetspension enligt folkpensionslagen (568/ 2007), ålders- eller ålderdoms-, invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension enligt någon arbetspensionslag, generationsväxlingspension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994),

3) moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, sjukdagpenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004),

4) rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), rehabiliteringspenning enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av bestämmelserna om rehabilitering som gäller olycksfalls- eller trafikförsäkring eller i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948),

5) studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Startpeng beviljas inte, om

1) sökanden övergår från att utföra ett arbete i arbetsavtalsförhållande eller i offentligrättsligt anställningsförhållande till att utföra samma arbete men i egenskap av företagare som kan jämställas med löntagare som avses i 2 kap. 5 § 5 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och

2) det på basis av den affärsverksamhetsplan som sökanden lagt fram eller annars är uppenbart att sökandens huvudsakliga uppdragsgivare är hans eller hennes tidigare arbetsgivare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 20 december 2007

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.