1268/2007

Given i Helsingfors den 14 december 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut,

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) 14 § samt i del I i bilaga 1 den inledande delen, punkterna 0, 2, 11, 39 och 41 samt bilagorna 2-6,

sådana de lyder, 14 § i förordning 354/2006 och 897/2007, punkt 0 i förordning 42/2007, punkt 2 i förordning 622/2006, punkt 11 i förordning 309/2005, punkt 39 i förordning 840/2004, punkt 41 i nämnda förordning 622/2006, bilaga 2 delvis ändrad i förordning 575/2003 och 74/2004 samt i nämnda förordning 840/2004, 622/2006 och 897/2007, bilaga 3 delvis ändrad i nämnda förordning 74/2004, 840/2004 och 622/2006, bilaga 4 delvis ändrad i nämnda förordning 840/2004 och 622/2006, bilaga 5 delvis ändrad i nämnda förordning 840/2004, bilaga 6 delvis ändrad i nämnda förordning 575/2003, 74/2004 och 840/2004, samt

fogas till del I i bilaga 1, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 575/2003, 74/2004, 840/2004, 622/2006 och 42/2007 samt i förordning 829/2003, 334/2004, 309/2005, 356/2006, 382/2006, 768/2006, 244/2007 och 833/2007, en ny 61 punkt som följer:

14 §
Krav enligt direktiv och E-reglementen

1. Fordon i kategorierna M, N och O samt deras system, komponenter och separata tekniska enheter ska vid typgodkännandet och när de tas i bruk för första gången uppfylla de krav i bilaga 1 som gäller EG- eller E-typgodkännande eller överensstämmelse med ett direktiv eller ett E-reglemente, om inte något annat bestäms i en EG-förordning.

2. I bilagorna 1-5 finns de EG-förordningar som är direkt tillämpliga vid godkännandet och uppgifter om när de träder i kraft.

3. Vid typgodkännande och registrerings- eller ändringsbesiktning av ett enskilt fordon kan följande undantag göras från kraven i bilaga 1 eller från kraven i en EG-förordning:

a) vid EG-typgodkännande, nationellt typgodkännande samt registrerings- och ändringsbesiktning av husbilar, ambulanser, likbilar, invalidtaxibilar, räddningsbilar, polisbilar och gränsbevakningsväsendets bilar de undantag som nämns i bilaga 2,

b) i fråga om ett fordon som är avsett för skydd av passagerare eller varor (bepansrat fordon) de undantag som nämns i bilaga 3,

c) andra fordon avsedda för särskilda ändamål, inklusive husvagnar, de undantag som nämns i bilaga 4,

d) mobilkranar de undantag som nämns i bilaga 5,

e) vid sådant typgodkännande av små serier som avses i 30 § i fordonslagen och vid registrerings- och ändringsbesiktning av fordon som typgodkänts i små serier samt vid registrerings- och ändringsbesiktning av fordon som tillverkats som enskilt exemplar eller fordon i kategorierna M1, N1 och N2 som införts till landet som enskilt exemplar de undantag som nämns i bilaga 6.


Denna förordning träder i kraft den 4 januari 2008.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG (32006L0040); EGT nr L 161; 14.6.2006, s. 12
Kommissionens direktiv 2007/37/EG (32007L0037); EGT nr L 161; 22.6.2007, s. 60
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 (32007R0715); EGT nr L 171; 29.6.2007, s. 1

Helsingfors den 14 december 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Bilagor 1-6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.