1267/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av lagen om farledsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2005 om farledsavgift (1122/2005) 6 §, 7 § 1 mom., 8 § och 10 § 1 mom. samt

fogas till 2 § en ny 4 a-punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


4 a) fartygskombination en kombination som består av ett fartyg utan eget framdrivningsmaskineri och ett till fartyget kopplat skjutbogserande, maskindrivet fartyg, om fartygens utformning och kopplingssystem är sådana att fartygskombinationen kan operera som ett fartyg,


6 §
Farledsavgiftens pris per enhet

Farledsavgiftens pris per enhet för lastfartyg och passagerarfartyg fastställs enligt fartygets isklass som följer:

Isklass Lastfartyg Pris per enhet (euro) Passagerarfartyg Pris per enhet (euro)
IA Super 1,185 0,798
IA 2,218 1,572
IB, IC 4,475 2,710
II, III 6,421 4,528

Priset per enhet för kryssningsfartyg är 0,970 euro, för höghastighetsfartyg 5,850 euro och för fartyg utan eget framdrivningsmaskineri 3,224 euro.

7 §
Avgiftsbelopp

Den farledsavgift som betalas för lastfartyg och passagerarfartyg fås genom att fartygets nettodräktighet multipliceras med det pris per enhet för farledsavgiften som anges i 6 § 1 mom. Om ett lastfartygs nettodräktighet överskrider 25 000, multipliceras den överskjutande andelen av nettodräktigheten dock med ett tal som är hälften av det pris per enhet som anges i 6 § 1 mom. Som nettodräktighet för en fartygskombination används den sammanlagda nettodräktigheten för de fartyg som ingår i fartygskombinationen.


8 §
Farledsavgiftens maximibelopp per fartygsanlöp

Farledsavgiften är högst 100 000 euro. För passagerarfartyg är farledsavgiften dock högst 30 100 euro och för kryssningsfartyg högst 41 300 euro.

10 §
Farledsavgifternas årliga maximibelopp och tilläggsavgift

När för ett passagerarfartyg eller höghastighetsfartyg har betalts 30 farledsavgifter och för ett lastfartyg 10 farledsavgifter, är fartyget befriat från ytterligare farledsavgifter under kalenderåret i fråga. Antalet betalningar för en fartygskombination räknas på grundval av antalet anlöp för det skjutbogserande, maskindrivna fartyget.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 93/2007
KoUB 12/2007
RSv 91/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.