1263/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av vallagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) 180 §,

ändras 5 § 13 punkten, 6 § 2 mom., 9 § 1 mom. 2 punkten, 21 § 1 mom. 7 punkten och 3 mom. samt 195 §,

av dem 5 § 13 punkten sådan den lyder i lag 935/2006 och 9 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 247/2002, som följer:

5 §
Valkretsar vid riksdagsval

För riksdagsval indelas landet utgående från landskapsindelningen i följande valkretsar:


13) Mellersta Finlands valkrets, till vilken hör följande kommuner: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylä landskommun, Jämsä, Jämsänkoski, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Korpilahti, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari och Äänekoski,


6 §
Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna

Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna, med undantag för landskapet Ålands valkrets, verkställs på grundval av antalet finska medborgare som enligt befolkningsdatasystemet har haft hemkommun i Finland i valkretsen i fråga den sista dagen i den sjätte kalendermånaden före valdagen. Fördelningen, vid vilken beaktas de ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av valåret, verkställs genom att antalet finska medborgare i valkretsen i fråga divideras med det sammanräknade antalet finska medborgare i valkretsarna och genom att det tal som erhålls multipliceras med talet 199. Varje valkrets får ett platsantal som motsvarar det hela tal som räkneoperationen ger. Om alla platser inte då blir fördelade, fördelas de återstående platserna mellan valkretsarna i den ordning som följer av decimaltalens storlek i de tal som räkneoperationen givit.


9 §
Förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen

Förhandsröstningsställen är


2) de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som bestäms genom förordning av statsrådet samt vid kommunalval de allmänna förhandsröstningsställen i landskapet Åland som bestäms genom förordning av statsrådet,


21 §
Meddelandekort

Befolkningsregistercentralen utarbetar över var och en som införts i rösträttsregistret ett meddelandekort, som innehåller följande uppgifter:


7) av justitieministeriet utarbetade anvisningar om kortets användning och om förfarandet vid röstning.


Meddelandekortet uppgörs så att det kan användas som följebrev vid annan förhandsröstning än hemmaröstning. Till meddelandekortet kan fogas av justitieministeriet utarbetad information om röstningsförfarandet och om det organ som utses genom valet.


195 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om uppgifterna för de valmyndigheter som avses i denna lag utfärdas vid behov genom förordning av justitieministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 105/2007
GrUB 6/2007
RSv 90/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.