1261/2007

Given i Helsingfors den 12 december 2007

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i utrikesministeriets förordning av den 21 december 2005 om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (1173/2005) 3 § 1 mom., 4 § 1―3 mom. och 6 § 2 mom., av dem 4 § 1-3 mom. sådana de lyder i förordning 1195/2006, samt

fogas till förordningen en ny 7 a § som följer:

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Utrikesministeriet och beskickningarna uppbär avgift för följande offentligrättsliga prestationer:

1) resedokument,

2) visum,

3) uppehållstillstånd,

4) intyg,

5) godkännande och fullmakt som avses i 4 § 2 mom. i lagen om användning av Kyotomekanismerna (109/2007), samt

6) andra notariella prestationer och motsvarande offentligrättsliga prestationer.


4 §
Resedokument

För pass, diplomatpass, tjänstepass och identitetskort uppbärs 90 euro i expeditionsavgift. Pass kan beviljas enligt ett påskyndat förfarande och då är expeditionsavgiften 110 euro och dessutom uppbärs eventuella separata kostnader för förfarandet. För tillfälligt pass uppbärs 135 euro i expeditionsavgift.

För nationell identitetshandling för sjömän, för tillfälligt främlingspass och för laissez-passer-resedokument samt för tillfälligt resedokument till medborgare i Europeiska unionen för hemresa, Emergency Travel Document ETD, uppbärs 90 euro.

Avgift uppbärs vid ansökan och även för ett avslagsbeslut. Om passet skickas till kunden per post, uppbärs även portokostnader.


6 §
Uppehållstillstånd

För överföring av gällande tillstånd till ett nytt resedokument uppbärs 25 euro.


7 a §
Godkännande och fullmakt enligt lagen om användning av Kyotomekanismerna

För godkännande och fullmakt som avses i 4 § 2 mom. i lagen om användning av Kyotomekanismerna (109/2007) uppbärs 105 euro i behandlingsavgift.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2007

Utrikesminister
Ilkka Kanerva

Lagstiftningsråd
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.