1251/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 februari 2006 om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (145/2006) 1 §, 2 § 3 och 6 mom., 3 § 9 och 10 punkt samt 4 § 2 mom., av dem 1 § och 2 § 3 mom. sådana de lyder i förordningen 1150/2006, som följer:

1 §
Delegationen och dess mål

För att främja informationssamhällsutvecklingen inom den offentliga förvaltningen finns i anslutning till finansministeriet som permanent samarbets- och förhandlingsorgan mellan ministerierna, Folkpensionsanstalten och Finlands Kommunförbund en delegation för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (Juhta).

2 §
Delegationens sammansättning

Statsrådet utser hälften av medlemmarna och ersättarna för en mandatperiod bland personer som föreslagits av finansministeriet och hälften bland personer som föreslagits av Finlands Kommunförbund. I delegationen skall åtminstone finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet och Folkpensionsanstalten vara representerade.


Om delegationens ordförande, vice ordföranden eller någon annan medlem eller ersättare avgår under mandatperioden utser finansministeriet i hans eller hennes ställe en ny person för den återstående mandatperioden.

3 §
Delegationens uppgifter

Delegationen har till uppgift att


9) fungera som styrgrupp för den beredning av delegationens uppgifter som sker vid finansministeriet, och

10) att fullgöra andra av finansministeriet eller delegationen förelagda uppgifter som hör till samarbetsgruppens verksamhetsområde.

4 §
Organiseringen av delegationens verksamhet

Beredningen och genomförandet av ärenden som gäller delegationen och dess uppgifter sker vid finansministeriet på det sätt som närmare fastställs i ministeriets arbetsordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 december 2007

Minister
Mari Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Ilkka Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.