1236/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av lagen om organisering av konstens främjande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 14 juli 1967 om organisering av konstens främjande (328/1967) 1 §, 2 § 3 mom., 3 § 3 mom., 4 §, 5 § 2 mom. och 5 b §,

av dem 1 § sådan den lyder i lagarna 635/1997 och 366/2000, 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag 283/2004, 3 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 635/1997, 4 § sådan den lyder i lag 712/1991 och i nämnda lagar 635/1997 och 366/2000 och 5 b § sådan den lyder i lag 667/2002, samt

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

1 §

För främjande av Finlands konst finns följande statliga konstkommissioner: statens arkitekturkommission, statens bildkonstkommission, statens danskonstkommission, statens filmkonstkommission, statens formgivningskommission, statens fotokonstkommission, statens litteraturkommission, statens scenkonstkommission och statens tonkonstkommission. Centralkommissionen för konst kan tillsätta sektioner.

För främjande av det regionala konstlivet finns regionala konstkommissioner. Statsrådet bestämmer närmare om deras antal och verksamhetsområden.

Centralkommissionen för konst och dess förvaltningsbyrå är samorgan för de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna. I den arbetsordning som centralkommissionen för konst har fastställt anges hur konstkommissionernas verksamhet ska ordnas.

1 a §

I anslutning till centralkommissionen för konst finns

1) för beviljande av stipendier och understöd en nämnd, om vilken föreskrivs i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961),

2) för beviljande av stipendier en nämnd, om vilken föreskrivs i lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997),

3) statens konstverkskommission, om vilken föreskrivs i statsrådets förordning om statens konstverkskommission (620/2001).

2 §

Centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna lyder under undervisningsministeriet. Närmare bestämmelser om resultatstyrning utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Medlemmarna i en regional konstkommission ska vara kännare på något konstområde eller vara insatta i regional kultur.

4 §

Ordförandena och de övriga medlemmarna i de statliga konstkommissionerna förordnas av statsrådet bland dem som har föreslagits av centrala organisationer och inrättningar inom olika områden av konsten och kulturen, sedan dessa har hörts. Kommissionen väljer inom sig en vice ordförande.

Centralkommissionen för konst bildas av ordförandena i konstkommissionerna och sex av statsrådet förordnade övriga medlemmar, av vilka minst två ska representera regionala konstkommissioner. Ordföranden och vice ordföranden i centralkommissionen för konst förordnas av statsrådet.

Medlemmarna av en regional konstkommission förordnas av undervisningsministeriet bland dem som har föreslagits av regionala organisationer och inrättningar för konst och kultur, sedan dessa har hörts. Kommissionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

5 §

Behövliga medel för finansiering av i 1 mom. avsedda åtgärder för främjande av konsten erläggs i första hand av de medel som i statsbudgeten har anvisats för främjande av konsten med stöd av lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel (1054/2001).

5 b §

På stipendier och understöd som avses i denna lag tillämpas i övrigt vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001). På ett sådant beslut av centralkommissionen för konst, statens konstkommission och en regional konstkommission som gäller beviljande av stipendier och understöd tillämpas dock inte lagens 34 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Personalen i tjänsteförhållande till de regionala konstkommissionerna samt ifrågavarande tjänster övergår den 1 januari 2008 till centralkommissionen för konst.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 65/2007
KuUB 7/2007
RSv 70/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.