1221/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i förordningen av den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 7 a § 2 mom., sådant det lyder i förordning 809/1995, och

ändras 7 § och 7 b § 1 och 3 mom., sådana de lyder, 7 § i förordning 416/2005 och 7 b § 1 och 3 mom. i förordning 714/1996, som följer:

7 §
Undantag i fråga om användning av färdskrivare och körtider

1. Artiklarna 5–9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 behöver inte följas eller färdskrivare användas i

a) fordon som används eller hyrs utan förare av företag som bedriver jordbruk, trädgårdsodling, husdjursskötsel eller fiske, för körning inom en radie av 100 kilometer från gården, förutsatt att körningen av fordonet inte är förarens huvudsakliga uppgift och att man med fordonet i liten omfattning transporterar egna varor produkter som säljs på ett torg eller i övrigt på en bestämd plats eller om transporten gäller hästar som företaget själv har hand om,

b) fordon eller fordonskombinationer med en största tillåtna massa som inte överstiger 7,5 ton och som används för utdelning av post enligt lagen om posttjänster (313/2001) eller för transport av material eller utrustning som föraren använder i sitt arbete, förutsatt att dessa fordon används inom en radie av 50 km från den plats där företaget är beläget och förutsatt att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift,

c) fordon som uteslutande används på sådana öar med en areal av högst 2 300 kvadratkilometer som inte är förenade med fastlandet med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordonstrafik,

d) fordon som används för övningskörning för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis och för avläggande av examen, förutsatt att fordonen inte används för kommersiell transport,

e) fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar, insamling och bortskaffande av hushållsavfall, telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och pejling efter radio- och televisionssändare eller radio- och televisionsmottagare,

f) fordon med mellan 10 och 17 sittplatser som används för icke-kommersiell trafik,

g) fordon som är utrustade för att användas i undervisning, där undervisningen sker när fordonen står stilla,

h) fordon avsedda att användas för uppsamling av mjölk från gårdsbruksenheter och för återlämning till gårdsbruksenheter av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder,

i) fordon för transport av pengar eller värdeföremål,

j) fordon som används för transport av djuravfall eller djurkadaver som inte är avsedda som människoföda,

k) fordon som uteslutande används på vägar inom knutpunktsanläggningar som hamnar, intermodala terminaler och järnvägsterminaler,

l) fordon som används för transport av levande djur från gårdsbruksenheter till lokala marknader och omvänt eller till slakterier, inom en radie på 50 km från gårdarna och

m) specialfordon som används av cirkusar eller nöjesparker.

2. Utan hinder av vad som föreskrivs i den förordning som nämns i 1 mom.

a) i fråga om pauser i bussar i linjetrafik, delas upp i perioder om 15 minuter, och

b) får körtiden per dygn förlängas med högst två timmar jämfört med vad som föreskrivs i artikel 6 i nämnda förordning och vilotiden per dygn förkortas med högst en timme jämfört med vad som föreskrivs i artikel 8 i förordningen när det gäller transporter som avses i artikel 3 punkt i förordningen och i a- och l-punkten i denna paragrafs 1 mom.

3. Undantagen enligt 2 mom. gäller endast fordon som används i Lapplands län och Uleåborgs län eller i sådana kommuner där befolkningstätheten är mindre än fem invånare per kvadratkilometer. Undantagen gäller dessutom fordon som används för resor med start- och slutpunkt i något av dessa områden. Undantagen gäller inte fordon som används i städerna Uleåborg och Kajana.

7 b §
Kontroller och anmälningar

1. Polisen och arbetarskyddsförvaltningen sköter de kontroller som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av direktiv 88/599/EEG. Vägkontrollerna sköts främst av polisen och kontrollerna i företags lokaler av arbetarskyddsförvaltningen.


3. Den rapport till kommissionen som avses i artikel 17 i förordningen som nämns i 7 § 1 mom. utarbetas av arbetarskyddsförvaltningen.


Denna förordning träder i kraft den 20 december 2007.

Helsingfors den 13 december 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Jorma Hörkkö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.