1211/2007

Given i Helsingfors den 11 december 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 38 § och bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) 38 § och punkt 8 i del I i bilaga 1, av dem den sistnämnda sådan den lyder i förordning 42/2007, som följer:

38 §
Rapportering om beviljade undantag

1. Fordonsförvaltningscentralen ska varje år före utgången av mars tillställa kommunikationsministeriet en förteckning över de undantag som beviljats det föregående året med stöd av 35―37 §.

2. Besiktningsställena ska till Fordonsförvaltningscentralen för vidare befordran till kommissionen anmäla uppgifter om tekniska lösningar som godkänts med stöd av artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/38/EG av den 11 juli 2007 om eftermontering av speglar på tunga fordon registrerade i gemenskapen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/38/EG, (32007L0038); EGT nr L 184, 14.7.2007, s. 25

Helsingfors den 11 december 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överingenjör
Juha Valtonen

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.