1189/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om statens pensioner (1295/2006) 59 § 2 mom. 5 punkten, 78 § 2 mom. 2 punkten, rubriken för 107 §, 108 §, 113 § 1 mom., 122 § 2 mom. och 165 § 2 mom. samt

fogas till 107 § ett nytt 3 mom. som följer:

59 §
Arbetsinkomster som berättigar till pension

Som ersättning enligt 1 mom. betraktas inte


5) till arbetstagaren betalda ersättningar och övriga förmåner enligt lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/ 2006) samt ortstillägg och ersättningar enligt utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (854/ 2006), eller


78 §
Efterlevande makes rätt till pension

Rätt till efterlevandepension har också en sådan efterlevande make vars äktenskap har ingåtts innan den efterlevande maken fyller 50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet har varat minst fem år, om


2) den efterlevande maken har fått invalidpension enligt en arbetspensionslag eller sjukpension enligt folkpensionslagen (568/2007) i minst tre års tid vid förmånslåtarens död.


107 §
Förhandsbeslut om rätten till delinvalidpension och till arbetspensionsrehabilitering

En arbetstagare har rätt att få ett förhandsbeslut om huruvida han eller hon uppfyller de i 24 § föreskrivna villkoren för arbetspensionsrehabilitering. Ett bifallande förhandsbeslut är bindande för Statskontoret, om arbetstagaren lämnar in en rehabiliteringsplan till Statskontoret inom nio månader från det att förhandsbeslutet har vunnit laga kraft.

108 §
Förhandskalkylers eller förhandsbeskeds bindande verkan

Statskontoret kan på förhand ge en arbetstagare besked om arbetstagarens sannolika pensionsålder enligt denna lag, beloppet av den pension som tjänats in enligt denna lag eller om någon annan sådan omständighet i anslutning till pensionsrätten enligt denna lag som grundar sig på arbetstagarens anställning fram till tidpunkten för lämnandet av uppgifterna. Ett besked som lämnats på förhand är bindande för Statskontoret också när de fakta som ligger till grund för beskedet visar sig vara felaktiga eller beskedet är felaktigt på grund av fel i Statskontorets verksamhet, om felet är obetydligt och det inte beror på pensionstagaren.

113 §
Den sista pensionsanstaltens kostnader

Har Statskontoret i egenskap av sista pensionsanstalt betalat ut pension enligt andra arbetspensionslagar, eller har en annan pensionsanstalt inom den offentliga eller den privata sektorn i egenskap av sista pensionsanstalt betalat ut pension enligt denna lag, ska Statskontoret debitera eller gottgöra denna pensionsanstalt dessa pensionskostnader inklusive ränta senast under det kalenderår som följer på utbetalningsåret. Förskott kan tas ut eller betalas för ändamålet.


122 §
Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa

Om en arbetstagare tillfälligt har fått pension som utbetalats av Folkpensionsanstalten enligt 72 § i folkpensionslagen eller ovan nämnda pension och bostadsbidrag enligt 8 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) för samma tid för vilken arbetstagaren med anledning av ändringssökande beviljas pension enligt denna lag retroaktivt, ska Statskontoret betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten på dess yrkande till den del pensionen till sitt belopp motsvarar den förmån som Folkpensionsanstalten har betalat för samma tid till ett för stort belopp.


165 §
Grundbesvär över debitering

Om grundbesvär anförs med anledning av utmätning, gäller dessutom vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) bestäms om grundbesvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Bestämmelserna i 108 § tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar efter denna lags ikraftträdande.

RP 109/2007
ShUB 14/2007
RSv 72/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.