1157/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 januari 2005 om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005) 6 § 1 mom., 8 och 9 § samt 10 § 1 mom.,

av dem 6 § 1 mom. samt 8 och 9 § sådana de lyder i lag 574/2007, som följer:

6 §
Beloppet av folkpensionsdelen

Full folkpensionsdel är 506,35 euro i månaden. Om den som får pensionsstöd är gift eller lever i ett samboförhållande, är folkpensionsdelens fulla belopp 449,13 euro i månaden.


8 §
Pensionsstöd under fängelsestraff

I fråga om betalning av pensionsstöd under den tid stödtagaren avtjänar fängelsestraff tillämpas 66 § i folkpensionslagen.

9 §
Anmälningsskyldighet

Den som får pensionsstöd ska underrätta Folkpensionsanstalten om ingående och upplösning av äktenskap, inledande och avslutande av ett samboförhållande, förändringar som skett i de inkomster som påverkar pensionsstödet, flyttning till utlandet samt om andra motsvarande uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av pensionsstödet.

10 §
Ansökan om pensionsstöd

Pensionsstöd söks hos Folkpensionsanstalten med en blankett som fastställts för ändamålet och godkänts av Folkpensionsanstalten. Den som ansöker om pensionsstöd ska för beviljande och betalning av pensionsstödet lämna uppgifter om sitt och makens namn och födelsetid, sin adress, intagning i fängelse, sina dagpenningar och sitt arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, utbetalarna av arbetslöshetsförmåner och sina pensionsinkomster, samt övriga uppgifter som behövs för betalning av pensionsstödet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Pensionsstöd som betalas när denna lag träder i kraft omvandlas från den 1 januari 2008 till att motsvara denna lag.

Beloppen i 6 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 95/2007
ShUB 9/2007
RSv 55/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.