1151/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007) 5 § 3―5 mom., 56 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. 6 punkten, 58 § 1 mom. 6 punkten samt 68, 89 och 108 §,

ändras rubriken för 5 §, 5 § 2 mom., 19 §, 22 § 3 mom., 24 § 1 mom. 3 punkten, 28 § 1 mom., 30 § 2 mom., 33 § 1 mom. 3 punkten, 34 § 1 mom., 56 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 mom. 4 och 5 punkten, 58 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 85 § 3 mom. 6 punkten, den finska språkdräkten i 85 § 3 mom. 8 punkten, 88 § samt 94 § 2 mom., och

fogas till 52 § ett nytt 2 mom. och till 73 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

5 §
Samboförhållande och åtskilt boende

De bestämmelser i denna lag som gäller personer som är gifta med varandra ska inte tillämpas på makar som stadigvarande bor åtskilda och inte har gemensamt hushåll.

19 §
Folkpensionens belopp

Full folkpension är 506,35 euro i månaden. Om pensionstagaren är gift eller lever i ett samboförhållande är beloppet 449,13 euro i månaden.

22 §
Pensionsinkomster som inverkar på folkpensionen

Förtida ålderspension från arbetspensionssystemet enligt de lagar som nämns i 6 § 1 mom. i denna lag beaktas som inkomst utan förtidsminskning.


24 §
Justering av folkpensionen

Folkpensionen justeras, om


3) folkpensionstagaren flyttar ifrån sin make eller maka och inte längre har gemensamt hushåll med sin make eller maka.


28 §
Begynnelsepension

En efterlevande make har rätt till begynnelsepension, som betalas för sex månader till ett belopp av 261,15 euro i månaden.


30 §
Fortsättningspensionens belopp

Fortsättningspensionens fulla kompletteringsbelopp är 424,55 euro i månaden. Om pensionstagaren är gift eller lever i ett samboförhållande är beloppet 367,33 euro i månaden.

33 §
Årsinkomster som inverkar på fortsättningspensionens kompletteringsbelopp

Vid beräkningen av kompletteringsbeloppet beaktas som årsinkomst till den efterlevande maken utgående fortlöpande eller årligen återkommande


3) arbetsinkomster enligt 34 § och därmed jämförbara inkomster, av vilka 60 procent beaktas, med undantag för arbetsinkomster enligt 34 § 1 mom. 2 punkten, som beaktas till fastställt belopp,


34 §
Arbetsinkomst som påverkar fortsättningspensionens kompletteringsbelopp och med sådan arbetsinkomst jämförbar inkomst

Arbetsinkomster är

1) löneinkomster,

2) arbetsinkomster som fastställts i enlighet med lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare, och

3) inkomst av någon annan förvärvsverksamhet som ska betraktas som skälig ersättning för det arbete som har utförts inom förvärvsverksamheten.


52 §
Barnförhöjningens belopp

Barnförhöjning betalas inte om dess månatliga belopp understiger 5,38 euro.

56 §
Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om pension

Av en ansökan om pension skall framgå


2) den tid som sökanden har varit bosatt och arbetat i Finland och utomlands, samt

3) uppgifter om sökandens pensionsinkomster.

Den som får ålderspension skall till Folkpensionsanstalten anmäla


4) adressförändring, flyttning utomlands och återflyttning till Finland, samt

5) förändringar i de pensionsinkomster som inverkar på pensionen.


58 §
Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om efterlevandepension

Av en ansökan om efterlevandepension skall framgå


4) uppgifter om förvärvsinkomster och andra inkomster som inverkar på efterlevandepensionen, samt

5) uppgifter om pensioner som förmånslåtaren hade fått eller ansökt om.


73 §
Temporärt avbrott i utbetalningen

Utbetalningen av en förmån kan avbrytas temporärt, om förmånstagaren inte på begäran anger en betalningsadress.


85 §
Uppgifter av myndigheter samt pensions- och försäkringsanstalter

För skötseln av de förmåner som Folkpensionsanstalten ålagts att verkställa har den dessutom utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av skatteförvaltningen årligen få följande nödvändiga uppgifter med tillhörande identifieringsuppgifter i fråga om fysiska personer:


6) uppgifter om antalet offentligt noterade aktier och andelar i placeringsfonder enligt 4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005),


88 §
Uppgifter om fängelsestraff

För verkställigheten av förmåner enligt denna lag ska fängelser utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter underrätta Folkpensionsanstalten om när ett straff börjar, när en person friges samt när frihet på prov börjar och avbryts. Uppgifter ska lämnas om förmånstagare som har börjat avtjäna ett över tre månader långt fängelsestraff eller ett förvandlingsstraff för böter som ska avtjänas utöver det. Uppgifter ska också lämnas då häktningstiden omedelbart före straffverkställigheten dras av från straffet och den sammanräknade tiden för avdraget och straffverkställigheten överstiger tre månader.

Folkpensionsanstalten har rätt att få de uppgifter som nämns i denna paragraf avgiftsfritt.

94 §
Teknisk anslutning

Vad som i denna paragraf bestäms om öppnande av en teknisk anslutning och lämnande av uppgifter med hjälp av den gäller även Folkpensionsanstaltens rätt att med hjälp av en teknisk anslutning få sekretessbelagda personuppgifter enligt 85 § och 86 § 1 mom. 1―6 punkten samt 86 § 2 mom., till den del det gäller en i 2 § 4 punkten i lagen om patientens ställning och rättigheter avsedd verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller en socialserviceproducent eller någon annan vårdinrättning. Detsamma gäller sekretessbelagda uppgifter enligt 87 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Folkpension och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp som betalas vid ikraftträdandet omvandlas så att de från den 1 januari 2008 betalas enligt denna lag. Omvandlingen görs utan ansökan och beslut om omvandling av pensionen meddelas på pensionstagarens begäran.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 95/2007
ShUB 9/2007
RSv 55/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.