1141/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 47 § 4 mom., 57 §, 100 § 2―4 mom., 101 § 3 och 4 mom., 105 § och 105 a § 2 mom.,

av dem 47 § 4 mom. sådant det lyder i lag 561/2004, 57 § och 100 § 2 mom. sådana de lyder i lag 896/2001, 100 § 4 mom. och 101 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 1126/1996, 105 § sådan den lyder i lag 409/2005 och 105 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 1218/2006 samt

fogas till lagen nya 92 c och 95 a § som följer:

47 §
Särskilda stadganden om uträkning av anskaffningsutgiften för egendom

Till värdeandelssystemet hänförliga andelar av viss egendom, fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag anses ha överlåtits i den ordning som de har förvärvats i, om inte den skattskyldige visar något annat. När ordningen för överlåtelse av egendom fastställs ska egendomen anses ha förvärvats vid samma tidpunkt som dess ägartid räknas från vid beskattningen av överlåtelsevinst.


57 §
Donationsavdrag

Ett samfund får enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet från sin inkomst dra av

1) en penningdonation på minst 850 euro och högst 250 000 euro som gjorts för att främja vetenskap, konst eller bevarande av kulturarvet i Finland till en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till ett sådant universitet eller en sådan högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till dessa,

2) en penningdonation på minst 850 euro och högst 50 000 euro som gjorts för att främja vetenskap, konst eller bevarande av kulturarvet i Finland till en av Skattestyrelsen angiven förening eller stiftelse inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en fond i anknytning till dessa, vars egentliga uppgift är att understödja vetenskap eller konst eller bevara kulturarvet i Finland.

Ovan i 1 mom. 2 punkten avsedda av Skattestyrelsen angivna aktörer ska årligen till Skattestyrelsen lämna uppgifter om de avdragsgilla donationer som de mottagit, vem som gjort donationerna och för vilket ändamål donationen använts. Till Skattestyrelsen ska dessutom lämnas verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för det senast avslutade verksamhetsåret. Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om hur och när uppgifterna ska lämnas.

4 kap.

Skatteplikt för förvärvsinkomst

92 c §
Gottgörelse av brott genom arbete

Skattepliktig inkomst är inte den ekonomiska nytta som en gärningsman på grundval av sådan medling som avses i lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) får genom att med en arbetsprestation gottgöra den skada som orsakats målsäganden av ett brott.

5 kap.

Avdrag från förvärvsinkomsten

Avdrag för inkomstens förvärvande
95 a §
Avdrag för bostad på arbetsorten

Om den skattskyldige på grund av sin egentliga arbetsplats läge har hyrt en bostad för eget bruk (bostad på arbetsorten) och även har en annan bostad där han eller hon bor med sin make eller minderåriga barn (stadigvarande bostad), avdras som den skattskyldiges utgifter för inkomstens förvärvande 250 euro för varje sådan hel kalendermånad då den skattskyldige haft två bostäder (avdrag för bostad på arbetsorten). Avdraget beviljas dock högst till ett belopp som motsvarar den hyra som den skattskyldige betalat för bostaden på arbetsorten. För att avdraget ska beviljas förutsätts det att den stadigvarande bostaden är belägen över 100 kilometer från bostaden på arbetsorten och den egentliga arbetsplats på grund av vars läge bostaden på arbetsorten har skaffats.

Den skattskyldige beviljas avdrag för bostad på arbetsorten under de förutsättningar som anges i 1 mom. även när den skattskyldige utöver bostaden på arbetsorten har en stadigvarande bostad på grund av en annan egentlig arbetsplats läge, även om den skattskyldige bor ensam i den stadigvarande bostaden.

Om den skattskyldige på grund av den egentliga arbetsplatsens läge har beviljats bostadsförmån av arbetsgivaren, beviljas den skattskyldige avdrag för bostad på arbetsorten under de förutsättningar som fastställs i 1 och 2 mom. I detta fall beviljas avdraget högst till ett belopp som motsvarar bostadens naturaförmånsvärde.

Avdrag beviljas inte om den skattskyldige har fått skattefri ersättning eller förmån med anledning boende på annan ort eller till den del som den skattskyldige med stöd av någon annan bestämmelse har dragit av kostnader i anknytning till användningen av bostaden i sin beskattning för skatteåret. Hushållsavdrag utgör dock inget hinder för beviljande av avdrag för bostad på arbetsorten.

Om båda makarna uppfyller villkoren för avdraget och båda har yrkat på avdrag beviljas avdraget den make vars nettoförvärvsinkomst är större.

100 §
Pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen

Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att det från full folkpension som har multiplicerats med talet 3,53 dras av den minsta beskattningsbara inkomsten enligt den progressiva inkomstskatteskalan, varefter återstoden avrundas till följande hela tio euro.

Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga pensionsinkomstens belopp. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst är större än fullt pensionsinkomstavdrag, minskas avdraget med 53 procent av det belopp som nettoförvärvsinkomsten överstiger det fulla pensionsinkomstavdraget med.

Då fullt pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen räknas ut anses som full folkpension det belopp som under skatteåret har betalats till en ensamstående såsom full folkpension.

101 §
Pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen

Då fullt pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen räknas ut anses som full folkpension det belopp som under skatteåret har betalats till en ensamstående såsom full folkpension.

Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan beviljas en skattskyldig som denna lags bestämmelser om make tillämpas på pensionsinkomstavdrag för make vid kommunalbeskattningen. Pensionsinkomstavdraget för make beräknas enligt 2 och 3 mom. Såsom full folkpension för make ska betraktas det belopp som under skatteåret har betalats till make såsom full folkpension.

105 §
Studiepenningsavdrag vid kommunalbeskattningen

Om en skattskyldig har fått i lagen om studiestöd avsedd studiepenning, ska från hans nettoförvärvsinkomst göras kommunalbeskattningens studiepenningsavdrag. Avdragets fulla belopp är 2 600 euro, dock högst beloppet av studiepenningen. Avdraget minskas med 50 procent av det belopp som beloppet av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger studiepenningsavdragets fulla belopp med.

105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen

Avdraget utgör 51 procent av det belopp varmed de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro upp till ett inkomstbelopp av 7 230 euro och 28 procent av det belopp som överstiger detta. Avdraget är dock högst 3 570 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 14 000 euro minskar avdraget med 4,5 procent av det belopp som nettoförvärvsinkomsten överstiger 14 000 euro med.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2008. Det fulla beloppet av studiepenningsavdraget enligt 105 § i denna lag är 2 300 euro år 2008, dock högst studiepenningens belopp.

RP 57/2007
FiUB 15/2007
RSv 84/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.