1097/2007

Given i Helsingfors den 30 november 2007

Lag om ändring av 8 och 12 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 8 § 4 mom. och 12 § 2 mom., av dem 8 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1013/2005, som följer:

8 §
Utbildning som förbereder för fristående examen, individualisering och avläggande av examen

En utbildningsanordnare som avses i 7 § 3 mom. eller någon annan sammanslutning eller stiftelse som avses i nämnda bestämmelse är skyldig att på det sätt som avtalats med en examenskommission ordna möjligheter att avlägga fristående examina också utan förberedande utbildning. Möjlighet att avlägga fristående examen eller del av fristående examen ska ordnas också för personer vilka av en myndighet som ansvarar för erkännande av yrkeskvalifikationer har fått ett beslut om erkännande i enlighet med 13 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007), i vilket det av sökanden krävs sådana kompensationsåtgärder som avses i nämnda lag.

12 §
Fristående examina

I en yrkesinriktad grundexamen ska examinanden visa att han eller hon uppnått de kunskaper och färdigheter som yrkesskickligheten förutsätter. I en yrkesexamen ska examinanden visa att han eller hon besitter sådan yrkesskicklighet som förutsätts av en yrkesman på området. I en specialyrkesexamen ska examinanden visa att han eller hon behärskar de mest krävande arbetsuppgifterna på området. En yrkesinriktad grundexamen och en yrkesexamen placerar sig på den kvalifikationsnivå som avses i 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och en specialyrkesexamen på den kvalifikationsnivå som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten i nämnda lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 26/2007
KuUB 5/2007
RSv 52/2007

Helsingfors den 30 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.