1096/2007

Given i Helsingfors 30 november 2007

Lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 juli 1986 om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986) 1, 4, 5, 7 och 8 §,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 729/1989, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 418/1997, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1598/1992 och i nämnda lag 418/1997 samt 8 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1598/1992 och 418/1997, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om den behörighet för en offentlig tjänst eller befattning som högskolestudier utomlands medför då behörighetsvillkor enligt lag eller förordning är examen på en viss nivå eller viss högskoleexamen eller studieprestation vid högskola i Finland.

Med högskolestudier avses i denna lag högskoleexamen och studieprestation vid högskola.

4 §
Jämställande

Högskolestudier som har bedrivits utomlands medför samma behörighet för en offentlig tjänst eller befattning som de högskolestudier i Finland som krävs för tjänsten eller befattningen, om dessa studier har jämställts med varandra genom beslut som har fattats med stöd av denna lag. En högskoleexamen som har avlagts utomlands jämställs i första hand med en i Finland avlagd högskoleexamen på en viss nivå.

Med stöd av denna lag kan en högskoleexamen som avlagts utomlands i andra fall än i de som omfattas av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007) jämställas med en viss, namngiven högskoleexamen i Finland, om behörighetsvillkoren för tjänsten eller befattningen förutsätter det. En utomlands fullgjord studieprestation vid högskola jämställs inom ett visst område eller vissa områden samt i viss utsträckning med en studieprestation vid en högskola i Finland.

5 §
Grunder för jämställande av examina

Med en högskoleexamen i Finland jämställs en utomlands avlagd högskoleexamen på motsvarande nivå.

Med en viss, namngiven högskoleexamen jämställs en utomlands avlagd högskoleexamen på motsvarande nivå och inom motsvarande område.

Examinas motsvarighet sinsemellan med avseende på nivån bedöms med hänsyn till deras omfång och svårighetsgrad. Examinas motsvarighet sinsemellan vad området beträffar bedöms med hänsyn till hur de överensstämmer till innehållet.

7 §
Kompletterande högskolestudier som förutsättning för jämställande

I de fall som avses i 4 § 2 mom. kan högskolestudier som bedrivits utomlands och kompletterande högskolestudier som har bedrivits eller kommer att bedrivas i Finland tillsammans jämställas med högskolestudier i Finland på de grunder som anges i 5 och 6 §. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för jämställande av kompletterande studier utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om de kompletterande högskolestudier som utgör en förutsättning för jämställande inte har genomförts då beslutet om jämställande fattas, ska i beslutet bestämmas om de kompletterande studierna.

8 §
Ansökan och beslut om jämställande

Sökanden ska tillställa Utbildningsstyrelsen officiellt bestyrkta kopior av de bevis på fullgjorda studier som behövs för behandlingen av ansökan. Till ansökan ska av andra än på ett nordiskt språk avfattade handlingar fogas översättningar till finska eller svenska utförda av en auktoriserad translator. Närmare bestämmelser om handlingar och intyg som ska fogas till ansökan kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utbildningsstyrelsen beslutar på ansökan om jämställande av examina eller studieprestationer som fullgjorts utomlands med examina eller studieprestationer i Finland. Utbildningsstyrelsen kan innan beslutet fattas vid behov be ett universitet, en högskola eller en annan läroanstalt om ett utlåtande om sökandens studiers likvärdighet med studier som avlagts i Finland samt om de kompletterande studier som eventuellt ska fordras av sökanden. Den som lämnar utlåtandet kan hos den som begärt utlåtandet uppbära en avgift efter självkostnadsvärde enligt vad som närmare bestäms om offentligrättsliga prestationer i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och i en förordning som undervisningsministeriet utfärdar i förekommande fall.

Om den som fått ett beslut om jämställande genomför de kompletterande studier som avses i beslutet vid en högskola i Finland, utfärdar högskolan ett intyg över genomförda kompletterande studier, som tillsammans med Utbildningsstyrelsens beslut ger behörighet för en tjänst eller uppgift.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 26/2007
KuUB 5/2007
RSv 52/2007

Helsingfors den 30 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.