1094/2007

Given i Helsingfors den 30 november 2007

Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 januari 2000 om utövning av veterinäryrket (29/2000) 4 § 4 mom., 8 och 39 §, 42 § 2 mom. och 43 § 2 mom.,

av dem 4 § 4 mom., 8 §, 42 § 2 mom. och 43 § 2 mom. sådana de lyder i lag 301/2006, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 5 mom. samt till lagen nya 5 a och 38 a § som följer:

4 §
På internationella förpliktelser baserad legitimation som veterinär

I andra fall som omfattas av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/ 2007) än de som avses i 1 och 2 mom. i denna paragraf fattar Livsmedelssäkerhetsverket beslut om den rätt att vara verksam som veterinär som följer av en utomlands förvärvad veterinärkompetens på det sätt som föreskrivs i den nämnda lagen. En förutsättning för legitimation som veterinär är dessutom avgivande av den veterinärförsäkran som avses i 3 §.

Denna lag tillämpas också på legitimation som veterinär och på tillhandahållande av veterinärtjänster, som grundar sig på avtal som ingåtts mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och en annan part eller på gemenskapens lagstiftning om ställningen för medborgare i andra stater än de som hör till Europeiska unionen.

5 a §
Bilagor till ansökan om legitimation

Till ansökan om legitimation som veterinär ska i de fall som avses i 4 och 5 § fogas följande handlingar:

1) bevis på sökandens medborgarskap,

2) ett bevis över avslutad veterinärutbildning på grundval av vilken innehavaren har rätt att självständigt utöva veterinäryrket i den stat där utbildningsbeviset har utfärdats,

3) om en person har beviljats rätt att självständigt utöva veterinäryrket i någon annan stat än Finland, ett intyg som den behöriga myndigheten i denna stat utfärdat högst tre månader tidigare om att denna rätt inte har begränsats på grund av ett allvarligt fel eller en allvarlig försummelse i yrkesutövningen eller någon annan motsvarande anledning, samt

4) i de fall som avses i 5 § ett intyg om att de kompletterande studier som krävs har fullgjorts samt över språkkunskaper.

Livsmedelssäkerhetsverket kan i de fall som avses i 4 § 1 mom. dessutom kräva att sökanden till sin ansökan fogar ett intyg om att veterinärexamen överensstämmer med Europeiska gemenskapens regelverk, eller ett intyg om utövning av veterinäryrket.

Bilagorna ska visas upp i original eller i form av officiellt bestyrkta kopior. Till ansökan ska av andra än på ett nordiskt språk avfattade bilagor fogas översättningar till finska eller svenska utförda av en auktoriserad translator.

8 §
Temporärt och sporadiskt tillhandahållande av veterinärtjänster

Sådana medborgare i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har laglig rätt att självständigt utöva veterinäryrket i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland, får utan legitimation som veterinär temporärt och sporadiskt vara verksamma som veterinärer efter att till Livsmedelssäkerhetsverket ha gjort en anmälan om temporärt tillhandahållande av veterinärtjänster. Anmälan gäller i ett år och den kan vid behov förnyas. Närmare bestämmelser om innehållet i anmälan och vilket förfarande som ska iakttas kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Vid temporärt och sporadiskt tillhandahållande av tjänster ska beteckningen veterinär användas.

38 a §
Avgörande av ansökan om rätt att utöva yrke i vissa fall

Sökande som avses i 4 § 1 mom. ska underrättas om att ansökan har mottagits samt om de handlingar som eventuellt saknas inom en månad från mottagandet av ansökan. Ansökan ska avgöras senast tre månader efter det att alla nödvändiga handlingar har inkommit.

39 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som fattats med stöd av denna lag söks i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Om ett beslut med anledning av en ansökan som avses i 4 § 1 mom. inte har meddelats inom den tid som föreskrivs i 38 a §, kan sökanden på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen anföra besvär, som då anses avse ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Sådana besvär kan anföras till dess att ett beslut med anledning av ansökan har meddelats. Livsmedelsäkerhetsverket ska underrätta besvärsmyndigheten när ett beslut har meddelats.

Beslut som avses i 20―26 § ska verkställas omedelbart även om besvär anförts.

42 §
Rätt att vara verksam som specialveterinär

Livsmedelssäkerhetsverket fattar i de fall som omfattas av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer beslut om den rätt att vara verksam som specialveterinär som följer av en utomlands förvärvad specialveterinärkompetens på det sätt som bestäms i den nämnda lagen.


43 §
Behörighet för vissa tjänster och befattningar

En tjänst eller befattning kan temporärt skötas av en person som avses i 7 §, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På ansökningar som anhängiggjorts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas bestämmelserna i denna lag, om beslutet fattas efter lagens ikraftträdande. När behovet av kompensationsåtgärder övervägs i de fall som avses i 4 § 4 mom. ska de kompletterande studier som personen har fullgjort innan denna lag trädde i kraft beaktas.

RP 26/2007
KuUB 5/2007
RSv 52/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG (32005L0036); EVT nr L 255, 30.9.2005, s. 22

Helsingfors den 30 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.