1089/2007

Given i Helsingfors den 23 november 2007

Republikens presidents förordning om fördelningen av behörigheten i militära kommandomål

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av försvarsministern, föreskrivs med stöd av 33 § 2 mom. i lagen av den 11 maj 2007 om försvarsmakten (551/2007):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om fördelningen av behörigheten i militära kommandomål mellan kommendören för försvarsmakten och lägre militära förmän.

2 §
Befälsförhållande

En krigsman som avses i 45 kap. 27 § i strafflagen (39/1889) är underställd sin militära förman i militära kommandomål.

Chefen för huvudstaben, kommendören för armén, kommendören för marinen, kommendören för flygvapnet och rektorn för Försvarshögskolan är i militära kommandomål direkt underställda kommendören för försvarsmakten.

Kommendören för ett operativt militärlän är i militära kommandomål underställd kommendören för armén. Kommendören för ett regionalt militärlän är i militära kommandomål underställd kommendören för det operativa militärlänet. Chefen för en garnison är i detta uppdrag i militära kommandomål underställd kommendören för det operativa militärlänet.

Chefen för en militär inrättning, kommendören för ett truppförband och chefen för en annan förvaltningsenhet är i enlighet med sitt underordnade förhållande, om vilket föreskrivs i 28 § 2 mom. i lagen om försvarsmakten (551/2007), i militära kommandomål underställd chefen för huvudstaben, kommendören för armén, kommendören för marinen, kommendören för flygvapnet eller kommendören för det operativa militärlänet.

3 §
Beslutanderätten för chefen för huvudstaben

Chefen för huvudstaben avgör de militära kommandomål som gäller försvarsgrenarnas gemensamma förberedelser med tanke på undantagsförhållanden och de militära kommandomål som gäller militär verksamhet i de förvaltningsenheter som är direkt underställda huvudstaben.

4 §
Beslutanderätten för kommendören för en försvarsgren

Kommendören för armén, kommendören för marinen och kommendören för flygvapnet avgör de militära kommandomål som gäller militär verksamhet och förberedelser med tanke på undantagsförhållanden i sina respektive försvarsgrenar och i de förvaltningsenheter som är direkt underställda dem.

Kommendören för armén avgör dessutom de militära kommandomål som gäller militär verksamhet och förberedelser med tanke på undantagsförhållanden i de operativa militärlänen.

5 §
Beslutanderätten för Försvarshögskolans rektor

Försvarshögskolans rektor avgör de militära kommandomål som gäller Försvarshögskolans militära verksamhet och förberedelser med tanke på undantagsförhållanden.

6 §
Beslutanderätten för kommendören för ett operativt militärlän

Kommendören för ett operativt militärlän avgör de militära kommandomål som gäller militär verksamhet och förberedelser med tanke på undantagsförhållanden i ett operativt militärlän, ett regionalt militärlän, en regionalbyrå som inte ingår i ett truppförbands sammansättning, ett truppförband och en landskapstrupp inom armén, vilka är underställda kommendören.

7 §
Beslutanderätten för chefen för en militär inrättning och kommendören för ett truppförband

Chefen för en militär inrättning eller kommendören för ett truppförband avgör militära kommandomål som gäller militär verksamhet och förberedelser med tanke på undantagsförhållanden i en militär inrättning, ett truppförband eller en landskapstrupp som är underställda dem. Kommendören för ett truppförband avgör militära kommandomål som gäller militär verksamhet och förberedelser med tanke på undantagsförhållanden vid en regionalbyrå som ingår i ett truppförbands sammansättning.

8 §
Delegering av behörighet

En militär förman kan genom en militär order överlåta sin behörighet i ett militärt kommandomål på en underordnad militär förman.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.