1086/2007

Given i Helsingfors den 30 november 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för direktförsäljning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 12 november 2004 om referenskvantiteter för direktförsäljning (970/2004) 3 §, 4 § 1 mom., 5 § 1 och 2 mom., 11 § och 12 §, av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 606/2005, som följer:

3 §
Ansökan om referenskvantiteter för direktförsäljning

Ansökan om referenskvantitet för direktförsäljning görs hos arbetskrafts- och näringscentralen. En enda referenskvantitet för direktförsäljning kan beviljas en och samma producent. Referenskvantiteterna är individuella för lägenheterna. Ansökan om köp av referenskvantiteter kan göras två gånger under en produktionsperiod. Ansökningstiderna går ut i slutet av mars och september. Ansökan skall göras på en blankett som Landsbygdsverket har fastställt, och till den skall fogas de utredningar som nämns i blanketten.

4 §
Nationell reserv

Landsbygdsverket administrerar den nationella reserven för direktförsäljning. Jord- och skogsbruksministeriet kan besluta att de referenskvantiteter som inte förvärvats i reserven enligt 7 § ska fördelas bland arbetskrafts- och näringscentralerna för att fördelas vidare. Landsbygdsverket fastställer detaljerade grunder som ska användas vid överföringen. För de referenskvantiteter som beviljats ur reserven får av producenterna tas ut en avgift som ministeriet föreskriver.


5 §
Överföring och omställning av referenskvantiteter för direktförsäljning

Arbetskrafts- och näringscentralen fastställer sammanslagningar, överföringar och omställningar av referenskvantiteter för direktförsäljning. När referenskvantiteter sammanslås och överförs ska 9, 10 och 13―15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av mjölk (562/2006) iakttas i tillämpliga delar.

Om en ansökan om sammanslagning eller överföring av referenskvantiteter gäller en produktionsperiod som redan inletts, ska ansökan lämnas till arbetskrafts- och näringscentralen före utgången av den februari månad som föregår produktionsperiodens utgång.


11 §
Anmälan som producenten gör

Efter att den produktionsperiod som avses i 2 § har gått ut, dock innan den 15 maj infaller nästa gång, ska producenten på en av Landsbygdsverket fastställd blankett lämna arbetskrafts- och näringscentralen ett produktspecifikt sammandrag av all sin direktförsäljning under den aktuella produktionsperioden.

12 §
Register

För att följa upp och övervaka de referenskvantiteter för direktförsäljning som avses i denna förordning finns ett register som Landsbygdsverket administrerar och som jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral för. Arbetskrafts- och näringscentralerna ska till registret anmäla fastställandet av nya referenskvantiteter och förändringar i de fastställda referenskvantiteterna samt de uppgifter som avses i 11 § som producenten lämnat.Denna förordning träder i kraft den 5 december 2007

Helsingfors den 30 november 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.