1085/2007

Given i Helsingfors den 30 november 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av mjölk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 21 juni 2006 om referenskvantiteter för leveranser av mjölk (562/2006) 4 § 1 mom., 7 § 1 mom., 12 § 1 mom., 17 § 3 mom., 19 §, 22 § 2 mom. och 23 §, som följer:

4 §
Fördelning av referenskvantiteter

Om utbudet av referenskvantiteter inom en arbetskrafts- och näringscentrals verksamhetsområde överstiger efterfrågan på referenskvantiteter, kan jord- och skogsbruksministeriet fatta beslut om att de extra referenskvantiteterna ska överföras till de andra centralernas förfogande. I detta fall kan jord- och skogsbruksministeriet besluta om avvikelse från fördelningsgrunderna för kvoter till producenterna varvid kriterierna enligt 2―4 mom. inte följs. Landsbygdsverket fastställer detaljerade grunder som ska användas vid överföringen. Om efterfrågan på referenskvantiteter inom en arbetskrafts- och näringscentrals verksamhetsområde överstiger utbudet av referenskvantiteter, ska centralen fördela de mängder som kommer till försäljning mellan de tre kategorier av sökande som avses i 2―4 mom. Av den totala referenskvantiteten som finns till försäljning kan högst hälften säljas till den kategori av sökande som avses i 3 mom. Om emellertid mer än hälften av den totala referenskvantitet som fanns till försäljning finns kvar efter att man har sålt referenskvantiteter till de kategorier av sökande som avses i 2 och 4 mom. kan den resterande kvantiteten säljas till den kategori av sökande som avses i 3 mom. Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om mottagarna av referenskvantiteter inom varje kategori av sökande på rättvisa grunder.


7 §
Handel med referenskvantiteter

En producent som under en produktionsperiod har sålt minst 10 000 liter av sin referenskvantitet till staten kan genom fri handel sälja en motsvarande kvantitet av referenskvantiteten till en enda producent. En del av referenskvantiteten får säljas genom fri handel till flera köpare så att det för varje påbörjad 40 000 liter av referenskvantiteten finns en (1) köpare. Den referenskvantitet som säljs genom fri handel till endast en köpare ska dock vara minst 10 000 liter.


12 §
Tillfällig uthyrning

En producent som bedriver mjölkproduktion får tillfälligt under en produktionsperiod hyra ut en minst 10 000 liter stor outnyttjad del av den referenskvantitet som han har i sin ägo, till en annan mjölkproducent, om han undantagsvis inte behöver hela referenskvantiteten under produktionsperioden. Tillfällig uthyrning är dock tillåten under två på varandra följande produktionsperioder om för byggnadsinvesteringar inom mjölkboskapsskötseln har beviljats investeringsstöd enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och den referenskvantitet som hyrs ut har blivit outnyttjad på grund av att investeringen är oavslutad. Uthyrningen är tillåten under högst tre på varandra följande produktionsperioder. Hyresavtalet får dock ingås endast för en produktionsperiod i sänder.


17 §
Begränsningar och besittning

Då en producent köper en referenskvantitet genom administrativ handel, övergår de referenskvantiteter som säljs utifrån de köpeanbud som har lämnats in senast vid utgången av mars månad, till köparen från ingången av följande produktionsperiod. De referenskvantiteter som säljs enligt de köpeanbud som har lämnats in senast vid utgången av september månad ska övergå i köparens besittning från ingången av följande produktionsperiod.


19 §
Köp av administrationen

Köp av referenskvantiteter genom administrativ handel kan sökas två gånger under en produktionsperiod. Ansökan ska göras på en blankett som Landsbygdsverket har fastställt. Ansökningstiderna går ut i slutet av mars och september. Av köparen tas ut en avgift i förväg. Avgiften ska betalas inom 30 dagar från det att köparen har underrättats om försäljningsbeslutet. Beslutet förfaller om avgiften inte betalas inom den givna tidsfristen.

22 §
Nationell reserv

Landsbygdsverket administrerar den nationella reserven för leveransen av mjölk. Jord- och skogsbruksministeriet kan besluta att de referenskvantiteter som inte förvärvats ur reserven enligt 3 § ska fördelas bland arbetskrafts- och näringscentralerna för att fördelas vidare. Landsbygdsverket fastställer detaljerade grunder som ska användas vid överföringen. För de referenskvantiteter som beviljats ur reserven får av producenterna tas ut en avgift som ministeriet föreskriver.


23 §
Register

För att följa upp och övervaka de referenskvantiteter för leveranser av mjölk som avses i denna förordning finns ett register som Landsbygdsverket administrerar och som jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral för. Arbetskrafts- och näringscentralerna ska till registret anmäla fastställandet av nya referenskvantiteter och förändringar i de fastställda referenskvantiteterna.


Denna förordning träder i kraft den 5 december 2007.

Helsingfors den 30 november 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.