1067/2007

Given i Helsingfors den 23 november 2007

Lag om ändring av 1 och 14 § i arkivlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i arkivlagen av den 23 september 1994 (831/1994) 1 § 2 mom. och 14 § 1 mom., av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 603/2007, som följer:

1 §

På riksdagen, riksdagens justitieombudsmans kansli, statens revisionsverk och forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor tillämpas dock endast 6 och 7 § samt 8 § 1 och 2 mom.


14 §

Handlingar som hör till i 1 § 1 mom. 1 punkten nämnda arkivbildare och som ska förvaras varaktigt ska överföras till riksarkivet, ett landsarkiv eller något annat arkiv så som arkivverket särskilt bestämmer. Vad som sägs i detta moment gäller dock inte utrikesförvaltningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

I fråga om avgångsåldern för en tjänsteman som när denna lag träder i kraft övergår från anställning hos Krigsarkivet till anställning hos arkivverket tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 66/2007
KuUB 2/2007
RSv 45/2007

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.