1059/2007

Given i Helsingfors den 22 november 2007

Statsrådets förordning om tjänster som skall tillhandahållas järnvägsoperatörer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § 1 och 2 mom., 57 § 4 mom. och 58 § 2 mom. i järnvägslagen av den 29 juni 2006 (555/2006):

1 §
Basservice inom statens bannät som Banförvaltningscentralen tillhandahåller

Sådan basservice som ingår i banavgiftens grunddel enligt 14 § i järnvägslagen (555/ 2006) och som Banförvaltningscentralen tillhandahåller järnvägsoperatörer omfattar

1) behandling av bankapacitetsansökningar vid Banförvaltningscentralen,

2) järnvägsoperatörers rätt att utnyttja den bankapacitet som Banförvaltningscentralen beviljat dem,

3) användning av spåren på bannätets trafikplatser inklusive användning av de spår på rangerbangårdar som hänför sig till utnyttjandet av den beviljade bankapaciteten,

4) trafikledning,

5) passagerarinformationssystem och högtalarsystem på stationen på de trafikplatser inom bannätet som avses i beskrivningen av bannätet,

6) anslutning till Banförvaltningscentralens elöverföringsnät för erhållande av elström i trafik enligt 2 och 3 punkten, på de elektrifierade banavsnitt som definieras i beskrivningen av bannätet, samt

7) spårförbindelser till perronger för persontrafik samt till lastningsspår för godstrafik.

2 §
Övriga tjänster som Banförvaltningscentralen tillhandahåller

Banförvaltningscentralen kan tillhandahålla också andra tjänster som behövs för bedrivande av järnvägstrafik. De tjänster som avses i denna paragraf kan vara trafikledningstjänster på privata spåranläggningar och i trafik vid växlingsarbete, underhållsanläggningar och andra tekniska anläggningar, trafikplaneringstjänster i anslutning till ansökan om bankapacitet samt användning av byggnader och markområden.

3 §
Tjänster som tillhandahålls av andra

Järnvägsföretag, internationella sammanslutningar av järnvägsföretag samt bolag och andra sammanslutningar som tillhandahåller tjänster för järnvägstrafik är under de förutsättningar som anges i 57 § i järnvägslagen skyldiga att tillhandahålla järnvägsoperatörer följande bantillträdestjänster inklusive spårförbindelser:

1) användning av elförsörjningsutrustning,

2) bränsletankning,

3) användning av passagerarstationer,

4) användning av godsterminaler,

5) användning av rangerbangårdar,

6) användning av tågbildningsutrustning,

7) användning av sidospår på depåer och av utrymmen och anläggningar som behövs för service och underhåll av rullande materiel,

8) användning av underhållsanläggningar och andra tekniska anläggningar.

4 §
Tillhandahållande av utbildningstjänster

Bolag och andra sammanslutningar som tillhandahåller utbildningstjänster enligt 58 § i järnvägslagen skall på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt tillhandahålla utbildning om de trafikregler och trafiksystem, system för kontrollstyrning och signalering samt förfaranden vid nödsituationer på bannätet som skall iakttas inom bannätet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 november 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Hannu Pennanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.