1053/2007

Given i Helsingfors den 23 november 2007

Lag om ändring av lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 maj 1979 om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979) 1 § 1 mom., 2 §, 6 § 1, 2 och 4 mom., 6 a och 7 §, 13 § 1 och 3 mom. samt 13 a § 1 mom., sådana de lyder i lag 448/2006, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Rätt att uppbära kontrollavgift av den som i kollektivtrafik färdas utan giltig biljett kan beviljas kommuner samt Huvudstadsregionens samarbetsdelegation, som i fråga om järnvägstrafik kan beviljas rätt att uppbära kontrollavgift i hela landet.


2 §
Samarbete mellan dem som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift

De offentliga samfund som avses i 1 § 1 mom. kan avtala om att de kontrollavgifter som omfattas av deras behörighet får uppbäras i samarbete. Kommunerna kan också avtala om att ordna samarbetet så att en kommun eller Huvudstadsregionens samarbetsdelegation ges i uppdrag att på det sätt som föreskrivs i kommunallagen (365/1995) eller lagen om Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (1269/1996) för en eller flera kommuners räkning sköta uppbärandet av kontrollavgifter. Avtalet om samarbete ska delges kommunikationsministeriet eller fogas till ansökan om rätt att uppbära kontrollavgift, om avsikten är att från första början uppbära kontrollavgift i samarbete.

6 §
Biljettkontrollörer

Biljettkontrollörer godkänns för sin uppgift av den polisinrättning till vars verksamhetsområde den kommun som fått rätt att uppbära kontrollavgift hör eller inom vars verksamhetsområde ett i 1 § 1 mom. nämnt annat offentligt samfund har sin hemort.

Som kontrollör godkänns en person i tjänsteförhållande vid ett offentligt samfund som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift, om han eller hon

1) fyllt 18 år,

2) på ett godkänt sätt genomgått utbildning som närmare bestäms genom förordning av kommunikationsministeriet och som omfattar åtminstone introduktion i respektive kollektivtrafik och dess betalningssystem, bestämmelserna och föreskrifterna om kontrollavgift i kollektivtrafik samt kontrollörens uppgifter och de rättigheter och skyldigheter som behövs för att fullgöra dem och det till uppgifterna knutna ansvaret, samt

3) är känd som redbar och tillförlitlig och till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften.


Kontrollören står i sin uppgift under polisens tillsyn. Om en kontrollör handlar i strid med sina skyldigheter eller annars visar sig vara olämplig för sin uppgift, kan polisen återkalla godkännandet som kontrollör eller, om ett återkallande med hänsyn till omständigheterna är oskäligt, ge kontrollören en varning. Godkännandet ska återkallas, om kontrollören eller arbetsgivaren anhåller om det, kontrollörens tjänsteförhållande upphör eller om det offentliga samfundets rätt att uppbära kontrollavgift återkallas. Om godkännandet återkallas, ska kontrollören överlämna sitt kontrollpass till polisen.


6 a §
Ordningsvakter som bistår vid kontrollen

Vid kontrollen av biljetter kan på uppdrag av ett offentligt samfund som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift bistånd ges av ordningsvakter, som i enlighet med ordningslagen (612/2003) utsetts att på en trafikstation eller i ett kollektivt trafikmedel upprätthålla ordning och säkerhet. Ordningsvakten ska på godkänt sätt i tillämpliga delar ha genomgått utbildning enligt 6 § 2 mom. 2 punkten.

Det offentliga samfund som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift och ordningsvaktens arbetsgivare ska avtala om hur de ordningsvakter som bistår vid kontrollen av biljetter ska utföra sina uppgifter.

Det offentliga samfund som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift ska föra en förteckning över de ordningsvakter som samfundet gett i uppdrag att bistå vid kontrollen av biljetter. Vad som föreskrivs i 6 § 3 mom. om kontrollpass tillämpas också på ordningsvakter som bistår vid kontrollen.

Det offentliga samfund som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift ska återkalla uppdraget för en ordningsvakt som bistår vid kontrollen, om han eller hon handlar i strid med sina skyldigheter eller annars visar sig vara olämplig för uppgiften eller om uppdragsgivarens rätt att uppbära kontrollavgift återkallas. Om uppdraget återkallas ska ordningsvakten överlämna sitt kontrollpass till polisen.

7 §
Återkallande av rätten att uppbära kontrollavgift

Kommunikationsministeriet ska återkalla ett offentligt samfunds rätt att uppbära kontrollavgift, om

1) samfundet anhåller om det, eller

2) kontrollverksamheten har upphört.

Kommunikationsministeriet kan återkalla rätten att uppbära kontrollavgift, om

1) samfundet handlat väsentligt i strid med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) samfundet väsentligt brutit mot centrala villkor som fogats till beslutet att bevilja rätten, eller

3) det har framkommit andra väsentliga missförhållanden i kontrollverksamheten och samfundet inte omedelbart efter att ha fått kännedom om missförhållandena har vidtagit åtgärder för att avhjälpa dem.

Kommunikationsministeriet kan i de fall som avses i 2 mom. i stället för att återkalla rätten att uppbära kontrollavgift ge det offentliga samfund som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift en anmärkning, om ett återkallande av rätten att uppbära kontrollavgift med beaktande av kontrollavgiftssystemets syfte och mål är oskäligt eller om missförhållandet redan har avhjälpts.

13 §
Sökande av ändring i beslut om kontrollavgift

En passagerare som har påförts kontrollavgift får inom 14 dagar från påförandet yrka rättelse av kontrollörens beslut hos det organ eller den tjänsteman som ett sådant offentligt samfund som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift förordnat för denna uppgift. I kontrollörens beslut att påföra kontrollavgift får ändring inte sökas genom besvär.


Besvären riktas till den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den kommun som fått rätt att uppbära kontrollavgift finns eller där ett i 1 § 1 mom. nämnt annat offentligt samfund har sin hemort. Om förvaltningsdomstolen med anledning av besvären undanröjer kontrollavgiften, ska en kopia av beslutet sändas till respektive offentliga samfund för återbetalning av kontrollavgiften.

13 a §
Sökande av ändring i annat beslut

Rättelse i beslut som avses i denna lag och som fattats av polisen eller av ett sådant offentlig samfund som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift får yrkas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelse i beslut som avses i 6 § 2 och 4 mom. yrkas skriftligt hos polisen. Rättelse i ett offentligt samfunds beslut som avses i 6 a § 4 mom. yrkas skriftligt hos det organ eller den tjänsteman som det offentliga samfundet har förordnat för denna uppgift.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

De tjänstemän som är anställda hos Järnvägsverket och sköter uppgifter i anslutning till uppbörden av kontrollavgifter i tågtrafik blir, när denna lag träder i kraft, tjänsteinnehavare vid Huvudstadsregionens samarbetsdelegation i uppgifter som motsvarar de tidigare, om de inte har motsatt sig överföringen senast en månad före det. Deras tjänster vid Järnvägsverket dras in när denna lag träder i kraft. Vid indragningen av tjänsterna upphör de tjänsteförhållanden som baserat sig på dem utan uppsägning.

Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt deras anställningsförhållande. Av rättigheterna och skyldigheterna bibehålls dock endast de rättigheter och skyldigheter som baserar sig på statens tjänstekollektivavtal på centralnivå och enskilda tjänsteavtal samt lönen i euro vid tidpunkten för överföringen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 98/2007
KoUB 8/2007
RSv 76/2007

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.