997/2007

Given i Helsingfors den 8 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. 1 § och 4 kap. 1 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2004 om verkställighet av sjukförsäkringslagen (1335/2004) 2 kap. 1 § 7 mom. och 4 kap. 1 § 1 mom. som följer:

2 kap.

Ansökan om och utbetalning av förmåner

1 §
Utredning som skall företes vid ansökan om dagpenningsförmåner

Vid ansökan om dagpenning enligt 27 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) skall sökanden framlägga

1) ett beslut om frånvaro från arbete eller isolering utfärdat av det organ som ansvarar för bekämpandet av smittsamma sjukdomar i kommunen eller

2) ett beslut om karantän utfärdat av social- och hälsovårdsministeriet, länsstyrelsen eller det organ som ansvarar för bekämpandet av smittsamma sjukdomar i kommunen samt

3) en tillförlitlig utredning om inkomstbortfall och dess storlek.

Om inte en tillförlitlig utredning om inkomstbortfallets storlek framläggs, bestäms förmånen enligt den arbetsinkomst som har fastställts såsom grund för dagpenningen.


4 kap.

Finansiering

1 §
Utbetalning av statens finansieringsandel av arbetsinkomstförsäkringen

Social- och hälsovårdsministeriet betalar till Folkpensionsanstalten i förskott för den i 18 kap. 13 § i sjukförsäkringslagen avsedda statliga andelen månatligen ett belopp som motsvarar en tolftedel av de uppskattade kostnader som orsakas av:

1) betalning av sådan i 18 kap. 11 § 1 mom. 1 punkten i sjukförsäkringslagen avsedd dagpenning eller rehabiliteringspenning, som är högst så stort som det i 11 kap. 7 § avsedda minimibeloppet eller i fråga om den i 35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) avsedda rehabiliteringspenningen, högst det i den sist nämnda paragrafen avsedda beloppet,

2) ersättning till företagare och andra som utför eget arbete för sådan i 13 kap. 2 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen avsedd sjukvård och annan hälsovård, och

3) föräldrapenning som enligt 18 kap. 13 § 1 mom. 3 punkten i sjukförsäkringslagen finansieras av statens medel och som betalas till något annat belopp än högst ett minibelopp.Denna förordning träder i kraft den 15 november 2007.

Den statsandel som avses i 18 kap. 13 § 1 mom. 3 punkten i sjukförsäkringslagen och som gäller från januari till oktober 2007 och det förskott för statsandelen som avses i 4 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i denna förordning och som gäller november och december 2007 betalas till sjukförsäkringsfonden den första vardagen i december 2007.

Helsingfors den 8 november 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.