995/2007

Given i Helsingfors den 8 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 4 april 2007 om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007-2013 (366/2007) 48 och 64 § samt,

ändras 12 § 3 mom., 13 § 1 mom., 14 § 3 mom., 21, 22, 39, 56 och 71 § samt bilaga 3, sådan den lyder i förordning 658/2007, som följer:

12 §
Avtal och giltighetstiden för det

Avtalet träder i kraft vid avtalsperiodens ingång. Avtalet har ingåtts när TE-centralen har godkänt ansökan genom ett separat beslut. Ansökan och TE-centralens separata beslut utgör ett godkänt gällande beslut. Avtalet förblir i kraft även om årlig utbetalning av specialstöd inte söks, när orsaken till att utbetalning inte söks är en sådan som avses i 9 § 2 mom. i axel 2-lagen.

13 §
Föremål för avtalet

I avtalet skall basskiftesvis anges de åkerområden och andra områden som avtalet gäller. En minst 0,05 hektar stor åkerareal som är stödberättigande i samband med miljöstödet eller areal som inte utgör åkerareal kan godkännas ingå i avtalsområdet. Avtalsområdet skall innehas av kontrahenten under hela avtalsperioden, om det inte är fråga om situationer som avses i 47 § 2 mom. Under avtalets giltighetstid kan kontrahenten emellertid i enlighet med det som sägs i 21 § avföra arealer ur avtalet. Avtalet kan ingås att gälla arrenderade åkerområden eller andra områden, förutsatt att arrendeavtalet är i kraft under hela avtalsperioden.


14 §
Avtalsperioder och avtalsår

Avtalsperioden för avtal enligt 45, 46 och 52 § börjar den 1 maj. Avtalsperioden för avtal enligt 40 och 54 § kan börja antingen den 1 maj eller den 1 oktober. Om det område som avtalet önskas gälla ingår i ett översiktsplaneområde för skyddszoner och vall har anlagts på arealen i fråga under det föregående året eller tidigare, kan avtal enligt 40 § börja den 1 maj. Om en ursprungssort sås under hösten på det område som avtalet önskas gälla, kan avtal enligt 54 § börja den 1 oktober. Avtalsperioden för övriga avtal börjar den 1 oktober.


21 §
Minskning av arealen för ett område som är föremål för ett avtal

Arealen för ett område som omfattas av ett avtal enligt 15, 45 och 46 § kan minskas med högst 20 procent under avtalsperioden, förutsatt att kontrahenten återbetalar specialstöd som har betalts för den areal som avförts ur avtalet. Arealen i avtal enligt 15 § kan dock minskas bara om de mål som har fastställts för avtalet inte äventyras. Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan får arealen för ett område som omfattas av ett avtal enligt 45 och 46 § minska, om den areal som utgår ur avtalet införlivas med ett annat avtal enligt 45 eller 46 §.

TE-centralen skall höra den regionala miljöcentralen innan beslut om ändring av ett avtal fattas med anledning av att den areal som avtalet omfattar har minskat, när ett avtal enligt 15 § och ett eventuellt äventyrande av de mål som uppställts för det bedöms.

Arealen för ett område som omfattas av avtal kan minska mer än vad som anges i 1 mom., om minskningen har en grund som avses i 9 § 2 mom. i axel 2-lagen.

22 §
Ökning av avtalsarealen i fråga om vissa avtal

Till ett avtal enligt 45 och 46 § kan på ansökan, inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten, efter det första avtalsåret under det andra och tredje avtalsåret fogas åkerarealer som inte ingår i det ursprungliga avtalsområdet. Arealen av de områden som fogas till avtalet skall vara högst 50 procent av jordbrukarens ursprungliga avtalsareal eller utgöra högst två hektar.

Om arealökningen under det andra och det tredje avtalsåret är större än det tak som anges i 1 mom. eller om arealökningen under det fjärde och femte avtalsåret är minst två hektar, kan jordbrukaren under avtalsperioden för det i 1 mom. nämnda avtalet i samband med den årliga stödansökan, inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten, ansöka om ett nytt avtal som gäller gårdsbruksenheten. Om ett nytt avtal inte kan ingås, skall de åkerarealer som avtalet inte omfattar odlas i enlighet med avtalsvillkoren utan specialstöd.

Med nya åkerarealer avses inte skiften som en jordbrukare som har ingått avtal enligt 45, 46 och 54 § har kommit i besittning av genom en sådan ägoreglering som fastställts i en nyskiftesplan enligt 88 § i fastighetsbildningslagen, förutsatt att nyskiftesplanen har vunnit laga kraft och ägorna tagits i besittning i överensstämmelse med den efter inledandet av avtalsperioden för det ovan nämnda avtalet. Vad som ovan föreskrivs om ägaren tillämpas också på en arrendator, om arrendeområdet med stöd av 86 § i fastighetsbildningslagen har flyttats på det sätt som anges i nyskiftesplanen. Nya åkerarealer av detta slag som kommit i jordbrukarens besittning kan dock godkännas som stödberättigande och härigenom för ett avtal enligt 45, 46 och 54 § till högst samma areal som de stödberättigande åkerarealer som enligt en nyskiftesplan som vunnit laga kraft har utgått ur jordbrukarens besittning.

39 §
Avtalstyper

TE-centralen kan ingå följande avtal med jordbrukare:

1) anläggning och skötsel av skyddszon,

2) skötsel av mångfunktionell våtmark,

3) åkerodling på grundvattenområden,

4) behandlingsmetoder för avrinningsvatten,

― reglerbar dränering

― reglerbar underbevattning

― återanvändning av avrinningsvatten

5) ekologisk produktion,

6) ekologisk husdjursproduktion,

7) skötsel av vårdbiotoper,

8) främjande av naturens och landskapets mångfald,

9) uppfödning av lantraser,

10) odling av ursprungssorter.

56 §
Minimimängder i fråga om arealer, djurenheter och djur som omfattas av avtal

Avtal kan ingås när arealen eller det antal djurenheter av en och samma lantras eller det djurantal som uppfyller kraven i 52 § 3 mom. är minst följande:

Avtal Minimimängder
Areal (ha)/djurenheter (de) eller djur (st.)
Åkerodling på grundvattenområden 1,00 (ha)
Behandlingsmetoder för avrinningsvatten
- reglerbar dränering 1,00 (ha)
- reglerbar underbevattning 1,00 (ha)
- återanvändning av avrinningsvatten 1,00 (ha)
Ekologisk produktion 3,00 (ha)
Ekologisk husdjursproduktion, åkerareal 3,00 (ha)
Ekologisk trädgårdsodling 0,80 (ha)
Uppfödning av lantraser
- får/getter 0,45 (de)
- nötkreatur 0,6 (de)
- hästar 1 (de)
- hönor och tuppar av lantras 20 (st.)
Odling av ursprungssorter 1,00 (ha)
71 §
Beloppen av specialstöd

Till en jordbrukare eller annan stödtagare som har ingått avtal betalas årligen i specialstöd per hektar åker eller annat område eller per djurenhet som avtalet omfattar eller, i fråga om hönor, per gårdsbruksenhet högst följande belopp:

Avtal Euro
Anläggning och skötsel av skyddszon högst 450/ha i stödregionernaA och B, högst 350/ha i stödregion C
Skötsel av mångfunktionell våtmarkhögst 450/ha
Åkerodling på grundvattenområdenhögst 156/ha
Behandlingsmetoder för avrinningsvatten
- reglerbar dräneringhögst 54/ha
- reglerbar underbevattninghögst 108/ha
- återanvändning av avrinningsvattenhögst 140/ha
Ekologisk produktion 141/ha
Ekologisk husdjursproduktion 126/ha
Skötsel av vårdbiotoperhögst 450/ha
- värdefulla små objekt på 5―30 ar 135/objekt
Främjande av naturens och landskapets mångfaldhögst 450/ha
Uppfödning av lantraser
- får av finsk lantras, ålandsfår och kajanalandsfår 270/de
- öst- och nordfinsk boskap 500/de
- västfinsk boskap 270/de
- finska hästar 270/de
- finska lantrasgetter 270/de
- hönor och tuppar av lantras
- 20―39 hönor och tuppar 100/gårdsbruksenhet
- 40―59 hönor och tuppar 150/gårdsbruksenhet
- minst 60 hönor och tuppar 250/gårdsbruksenhet
Odling av ursprungssorter 450/ha

Denna förordning träder i kraft den 14 november 2007. Den tillämpas dock från den 11 april 2007.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 november 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lantbruksråd
Arja-Leena Kirvesniemi

Bilaga 3

Betalning av specialstöd på basis av växter/växtkoder som uppges i ansökan om arealstöd

Specialstöd kan betalas till jordbrukaren, förutsatt att följande växter/växtkoder uppges avtalsspecifikt i ansökan om arealstöd:

Skyddszon (5 år och 10 år)

Skyddszonsvall

Skyddsremsa

Specialstödsavtal, permanent betesmark

Specialstödsavtal, annan areal

Våtmark (5 år och 10 år)

Skyddsremsa

Specialstödsavtal, åker

Specialstödsavtal, annan areal

Reglerbar dränering, reglerbar underbevattning, återanvändning av avrinningsvatten (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Mångfaldsobjekt

Obligatorisk träda (all slags)

Träda som anknyter till odling

Areal som tillfälligt inte odlas

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Skyddsremsa

Naturens och landskapets mångfald (5 år och 10 år)

Ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd (endast avtalsenliga växter)

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall (endast avtalsenliga växter)

Naturbete och naturäng i användning

Naturbete och naturäng, trädbevuxen

Skogsbete

Hagmark, öppen

Hagmark, trädbevuxen

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, permanent betesmark

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, annan areal

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, åker

Skyddsremsa

Vårdbiotop (5 år)

Naturbete och naturäng i användning

Naturbete och naturäng, trädbevuxen

Skogsbete

Hagmark, öppen

Hagmark, trädbevuxen

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, permanent betesmark

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, annan areal

Ekologisk produktion, Ekologisk husdjursproduktion (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Obligatorisk träda (utom non food-träda)

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Skyddsremsa

Åkerodling på grundvattenområden (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Mångfaldsobjekt

Obligatorisk träda (all slags)

Träda som anknyter till odling

Areal som tillfälligt inte odlas

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Skyddsremsa

Odling av ursprungssorter (5 år)

Vete, råg, korn och havre, ett- och fleråriga utsädesvallar samt vallar för produktion av rödklöverfrö samt ärt och bondböna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.