992/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av 13 § i lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 13 § 1 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag 1007/2005, samt

fogas till 13 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1087/1985 och i nämnda lag 1007/2005, en ny 7 punkt och till 13 §, sådan den lyder i nämnda lagar 1087/1985 och 1007/2005, ett nytt 4 mom. som följer:

13 §

Börjar avträdaren bedriva lantbruksproduktion i större omfattning än vad som bestäms i 6 a § 1 mom. eller i en förordning som har utfärdats med stöd av det eller har de förbindelser som nämns i 6 § 2 mom. inte iakttagits, indras avträdelsepensionen räknat från den tidpunkt då den verksamhet som föranleder indragningen inleddes, eller då försummelsen inträffade. Som försummelse att iaktta en förbindelse betraktas härvid dock inte


6) samtycke till sådan avvittring och sådant arvskifte enligt 3 kap. i ärvdabalken (40/1965) där en brukningsenhet som är föremål för avträdelse och som delvis eller helt ingår i ett oskiftat dödsbo skiftas, om det har förflutit minst 15 år sedan den delägare som ännu får avträdelsepension ingått en sådan förbindelse som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten,

7) överlåtelse av mark som omfattas av en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion eller en försäljningsbegränsningsförbindelse för åker, om marken inte har varit odlad under en sammanhängande tid av minst 15 år från det att förbindelsen gavs och har utgått permanent ur jordbruksproduktionen på naturligt sätt så att området inte längre kan betraktas som åkermark.


Utan hinder av sekretessbestämmelserna och övriga begränsningar av rätten att få uppgifter har Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt rätt att av den registermyndighet som avses i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) få de uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av de förutsättningar som avses i 1 mom. 7 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Denna lag tillämpas på en sådan överlåtelse där överlåtelsehandlingen har undertecknats efter lagens ikraftträdande.

RP 46/2007
JsUB 2/2007
RSv 34/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.