987/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av 3 kap. 70 § i utsökningsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007) 3 kap. 70 § 1 mom. 7 punkten, samt

fogas till 3 kap. 70 § 1 mom. en ny 8 punkt som följer:

3 kap.

Allmänna bestämmelser om förfarandet

70 §
Förundersökningsmyndigheter och vissa andra myndigheter samt domstolar

En utsökningsmyndighet får i enskilda fall på begäran ur en handling som finns hos utsökningsmyndigheten lämna ut svarandens identifieringsuppgifter och kontaktinformation samt uppgifter om svarandens ekonomiska ställning och verksamhet till


7) konkursombudsmannen för utförande av i lag föreskrivna uppgifter,

8) Migrationsverket för utförande av uppgifter som avses i medborgarskapslagen (359/2003).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2007
GrUB 4/2007
RSv 48/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.