982/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentraler

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 februari 2000 om nödcentraler (157/2000) 8 § 1 mom. 3 punkten som följer:

8 §
Rätt att få uppgifter ur register

En anställd vid nödcentralsverket har för skötseln av uppgifter som enligt lag ankommer på nödcentralerna rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna för att säkerställa de förberedande åtgärderna i anslutning till ett uppdrag eller skyddet i arbete eller för att stödja enheten i fråga, avgiftsfritt få behövliga uppgifter på det sätt som överenskommits med den behöriga registeransvariga. I detta syfte kan fås


3) ur Migrationsverkets datasystem uppgifter som behövs vid behandlingen av ärenden som avses i utlänningslagen (301/2004) och vid tillsynen över att utlänningslagen iakttas,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2007
GrUB 4/2007
RSv 48/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.