973/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) 31 § 3 mom., 63 §, 64 § 2 mom., 65 § 1 och 3 mom., 66 § 1 och 4 mom., 67 §, 83 § 2 mom., 84 § 2 mom., 85 § 3 mom., 91 §, 93 § 2 mom., 96 § 3 mom., 97 § 2 och 3 mom., 101 § 3 punkten, 102 § 1 mom., 105 och 105 a §, 105 b § 1 mom., 111 § 2 mom., 116 §, 117 § 3 mom., 130 § 2 mom., 132 § 1 mom., 137 §, 139 § 1 och 2 mom., 141 § 1 och 3 mom., 151 § 1 och 3 mom., 152 §, 171 § 3 mom., 190 §, 193 § 1 mom., 195 §, 197 § 2 mom., 201 § 1 mom., 210 och 211 § samt 212 § 1 mom.,

av dem 67 § sådan den lyder i lag 358/2007, 83 § 2 mom. och 84 § 2 mom. sådana de lyder i lag 619/2007, 85 § 3 mom. sådant det lyder i lag 420/2006, 105 a § och 105 b § 1 mom. sådana de lyder i lag 1158/2006 samt 190 § sådan den lyder i lag 34/2006, som följer:

31 §
Behörighet vid återkallande av visum, förkortning av giltighetstiden för visum, minskning av antalet vistelsedagar och ogiltigförklaring av visum

Migrationsverket, polisen eller gränskontrollmyndigheten fattar beslut enligt 1 mom. och ogiltigförklarar ett visum, om en utlänning vistas på finskt territorium.

63 §
Utlåtanden om ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband

Migrationsverket eller polisinrättningen i häradet kan med anledning av en ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband begära utlåtande hos de sociala myndigheterna eller hälsovårdsmyndigheterna på hem- eller bostadsorten för anknytningspersonen. Utlåtande kan begäras om de sociala förhållandena eller hälsotillståndet i fråga om anknytningspersonen, om han eller hon är en minderårig som kommit utan vårdnadshavare eller om sökanden är en annan anhörig som inte hör till kärnfamiljen eller om begäran om utlåtande föranleds av andra särskilda skäl som hänför sig till utredningen av familjens situation.

De sociala myndigheterna eller hälsovårdsmyndigheterna är utan hinder av sekretessbestämmelserna skyldiga att med anledning av en ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband i ett utlåtande enligt 1 mom. till Migrationsverket eller polisinrättningen i häradet lämna sådana uppgifter om de sociala förhållandena eller hälsotillståndet för en person som är nödvändiga för att beslut om uppehållstillstånd på grund av familjeband ska kunna fattas.

64 §
Muntligt hörande vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband

Polisen eller en tjänsteman vid en finsk beskickning verkställer hörandet. Migrationsverket kan verkställa hörandet, om det behövs för att utreda saken.

65 §
Utredning av familjeband genom DNA-analys

Migrationsverket kan ge sökanden och anknytningspersonen tillfälle att bevisa den biologiska släktskapen genom en DNA-analys som betalas med statens medel, om det inte är möjligt att på något annat sätt få en tillräcklig utredning om de på biologiskt släktskap baserade familjebanden och om det med hjälp av en DNA-analys är möjligt att få fram väsentliga bevis som gäller familjebanden.


Om en part uppsåtligen lämnat sådana oriktiga uppgifter om sina familjeband, på basis av vilka parten och den familjemedlem som parten uppgett har hänvisats till en DNA-analys, ska Migrationsverket ålägga parten att ersätta statens kostnader för analysen, om detta inte med beaktande av omständigheterna är oskäligt. Migrationsverkets beslut verkställs så som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

66 §
Utförande av DNA-analys

DNA-test utförs på Folkhälsoinstitutet eller institutionen för rättsmedicin vid Helsingfors universitet. Den som utför ett DNA-test ska utan dröjsmål till Migrationsverket sända ett utlåtande som är baserat på typbestämningen av DNA. Migrationsverket ska, efter att ha avgjort ärendet, meddela den som utfört testet att proven och uppgifterna om DNA-profilen ska förstöras.


Provtagningen övervakas och provgivarens identitet fastställs av polisen eller av en tjänsteman vid Migrationsverket eller vid beskickningen.


67 §
Migrationsverket som uppehållstillståndsmyndighet

Migrationsverket beviljar

1) första uppehållstillstånd för en utlänning som befinner sig utomlands,

2) första uppehållstillstånd för en utlänning som kommit till landet utan uppehållstillstånd i de fall som avses i 49, 49 a, 51, 52 och 52 a §,

3) uppehållstillstånd i sådana fall då polisinrättningen i häradet har fört ansökan till Migrationsverket för avgörande.

Migrationsverket återkallar uppehållstillstånd på de grunder som anges i 58 § 1, 2 och 6 mom. samt återkallar på de grunder som nämns i 58 § 4 och 5 mom. uppehållstillstånd som det har beviljat.

Beslut om att uppehållstillstånd inte ska återkallas i sådana fall som avses i 58 § 3 mom. fattas av Migrationsverket.

Migrationsverket är den kontaktpunkt för informationsutbyte som avses i artikel 25 i rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning.

83 §
Behörighet att bevilja uppehållstillstånd för arbetstagare

Efter arbetskraftsbyråns positiva beslut enligt 1 mom. beviljar Migrationsverket utlänningen ett första uppehållstillstånd för arbetstagare, om inte något annat följer av 75 § 2 punkten och om utlänningen, när ansökan lämnas in, inte har något annat gällande uppehållstillstånd. Migrationsverket avgör om 49 § 1 mom. 3 punkten är tillämplig.


84 §
Behörighet att bevilja uppehållstillstånd för näringsidkare

Efter ett positivt beslut enligt 1 mom. av arbetskrafts- och näringscentralen beviljar Migrationsverket utlänningen ett första uppehållstillstånd för näringsidkare, om inte något annat följer av 76 § 2 punkten och om utlänningen, när ansökan lämnas in, inte har något annat gällande uppehållstillstånd. Migrationsverket avgör om 49 § 1 mom. 3 punkten är tillämplig.


85 §
Arbetskraftsbyråns övriga behörighet

Behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av denna lag är arbetskraftsbyråerna i de kommuner som är mest betydande med tanke på den utländska arbetskraftens rörlighet, så som närmare föreskrivs genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

91 §
Uttagning inom ramen för flyktingkvoten

Inrikesministeriet bereder i samarbete med utrikesministeriet ett förslag till statsrådet om regional uttagning inom ramen för flyktingkvoten.

93 §
Annan humanitär invandring

Förslaget till statsrådets beslut bereds av inrikesministeriet och utrikesministeriet i samarbete.

96 §
Kort över anhängigt ansökningsärende

Utlänningen ska återlämna kortet när ansökan har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft, om han eller hon lämnar landet eller om han eller hon har fått ett resedokument. När kortet har upphört att gälla kan gränskontrollmyndigheten, polisen eller Migrationsverket omhänderta kortet.

97 §
Asylutredning

Migrationsverket för ett asylsamtal för att muntligen reda ut de grunder som sökanden uppger för att han eller hon i sitt hemland eller i sitt permanenta bosättningsland är utsatt för förföljelse eller andra rättskränkningar eller hotas av sådana. På begäran av Migrationsverket kan polisen föra samtalen, om antalet ansökningar har ökat kraftigt eller även annars av särskilda skäl.

Utöver Migrationsverket kan skyddspolisen föra asylsamtal, om Finlands nationella säkerhet eller internationella förbindelser kräver det.


101 §
Uppenbart ogrundad ansökan

En ansökan kan avslås som uppenbart ogrundad, om


3) sökanden har kommit från ett säkert asyl- eller ursprungsland dit han eller hon kan sändas tillbaka och Migrationsverket inte av vägande skäl har kunnat avgöra ansökan inom den tid som föreskrivs i 104 §.

102 §
Ny ansökan

Med ny ansökan avses en ansökan angående internationellt skydd som en utlänning lämnar in efter att ha meddelats ett negativt beslut av Migrationsverket eller förvaltningsdomstolen på sin tidigare ansökan medan han eller hon fortfarande vistas i landet eller när han eller hon efter att ha fått ett negativt beslut har lämnat landet för en kort tid.


105 §
Asylansökan av medborgare i Europeiska unionen

Migrationsverket ska utan dröjsmål underrätta inrikesministeriet när en unionsmedborgare har lämnat in en asylansökan, om Migrationsverket anser att staten i fråga inte är ett säkert ursprungsland för sökanden och inte avgör ansökan med tillämpning av 103 § 2 mom. 1 punkten och 104 §. Inrikesministeriet underrättar rådet om saken.

105 a §
Rätt att få uppgifter

Migrationsverket, polisen och gränsbevakningsväsendet har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna på begäran få sådana uppgifter av förläggningar som gäller födelsedatum för en minderårig asylsökande som saknar vårdnadshavare, hans eller hennes familjemedlemmar och deras vistelseort och som är nödvändiga för ovan nämnda myndigheter när de utreder den minderårigas identitet, resrutt eller förutsättningar för inresa eller beviljande av uppehållstillstånd eller när Migrationsverket enligt 105 b § försöker spåra föräldrarna till en minderårig asylsökande utan vårdnadshavare eller någon annan som svarat för den faktiska vårdnaden. Vid begäran om uppgifter ska myndigheterna fästa särskild uppmärksamhet vid barnets bästa.

En minderårig asylsökande utan vårdnadshavare ska informeras om att uppgifter som avses i 1 mom. oberoende av hans eller hennes samtycke kan lämnas ut till Migrationsverket, polisen och gränsbevakningsväsendet. Vid utlämnande av uppgifter ska hänsyn tas till barnets ålder och utvecklingsnivå.

Innan en förläggning lämnar ut en uppgift som avses i 1 mom. till Migrationsverket, polisen eller gränsbevakningsväsendet, ska den företrädare som utsetts för den minderåriga med stöd av 26 § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) informeras om saken.

105 b §
Spårande av föräldrar till minderårig asylsökande utan vårdnadshavare eller av någon annan som svarat för den faktiska vårdnaden

För att främja en minderårig asylsökandes bästa i det fall att han eller hon är utan vårdnadshavare ska Migrationsverket i mån av möjlighet utan dröjsmål försöka spåra föräldrarna eller någon annan som svarat för den faktiska vårdnaden.


111 §
Behandling av asylansökningar inlämnade av utlänningar som får tillfälligt skydd

När det tillfälliga skyddet har upphört förfaller behandlingen av en asylansökan, om sökanden inte på Migrationsverkets skriftliga förfrågan meddelar att han eller hon önskar få sin ansökan behandlad. Migrationsverket tillställer sökanden förfrågan per post mot mottagningsbevis eller som stämningsdelgivning.


116 §
Migrationsverkets behörighet i anslutning till internationellt skydd

Migrationsverket

1) beviljar vid asylförfarandet asyl och första uppehållstillstånd på grund av behov av skydd,

2) beviljar första uppehållstillstånd med stöd av 89 §,

3) beviljar första uppehållstillstånd på grund av flyktingskap eller behov av skydd när det gäller utlänningar som tas till Finland inom flyktingkvoten,

4) beviljar första uppehållstillstånd med stöd av 93 § på grund av annan humanitär invandring,

5) beviljar första uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd,

6) beslutar om upphörande och återkallande av flyktingstatus,

7) beslutar på begäran av en annan avtalsslutande stat om mottagande eller återtagande av asylsökande enligt rådets förordning om bestämmandet av den ansvariga staten och begär av en annan avtalsslutande stat motsvarande beslut om mottagande respektive återtagande av asylsökande, och

8) ger en utlänning som ska sändas tillbaka till ett säkert asylland en handling av vilken framgår att hans eller hennes ansökan inte har prövats i sak i Finland.

I ett ärende som avses i 1 mom. 3 punkten fattar Migrationsverket beslut efter att ha fått utlåtande av skyddspolisen.

117 §
Den lokala polisens behörighet i anslutning till internationellt skydd

Om polisen anser att den inte kan bevilja uppehållstillstånd med stöd av 1 eller 2 mom., ska polisen föra ärendet till Migrationsverket för avgörande.


130 §
Skyldighet att styrka sin identitet och lämna upplysningar om sin vistelse

En utlänning ska på kallelse infinna sig hos polisen, gränskontrollmyndigheten eller Migrationsverket för att lämna behövliga upplysningar om sin vistelse.


132 §
Omhändertagande av resedokument

Polisen, gränskontrollmyndigheten, Migrationsverket eller en finsk beskickning får omhänderta sådana resedokument som företes eller innehas av utlänningar och som är felaktiga eller förfalskade eller som är avsedda att användas för att lämna oriktiga personuppgifter.


137 §
Överlämnande av resedokument som en utlänning innehar

En utlänning ska överlämna de resedokument som han eller hon innehar till Migrationsverket innan ett främlingspass eller resedokument för flykting lämnas ut till honom eller henne.

139 §
Behörighet att bevilja och indra främlingspass och resedokument för flykting

Migrationsverket beslutar om beviljande och indragning av främlingspass och resedokument för flykting när det gäller utlänningar som befinner sig i Finland.

Finska beskickningar beslutar, efter att ha hört Migrationsverket, om beviljande av främlingspass när det gäller utlänningar som befinner sig utomlands.


141 §
Behörighet att omhänderta främlingspass eller resedokument för flykting

Ett främlingspass eller ett resedokument för flykting får omhändertas av polisen, gränskontrollmyndigheten, Migrationsverket eller en finsk beskickning.


Ett omhändertaget främlingspass eller resedokument ska utan dröjsmål sändas till Migrationsverket.

151 §
Polisen och gränskontrollmyndigheten

Polisen eller gränskontrollmyndigheten ska vidta åtgärder för att avvisa eller utvisa en utlänning, om utlänningen inte uppfyller villkoren för inresa eller vistelse i landet. Polisen eller gränskontrollmyndigheten kan fatta beslut om avvisning inom tre månader från utlänningens inresa. Efter denna tid ska polisen eller gränskontrollmyndigheten göra en framställning till Migrationsverket om avvisning eller utvisning av utlänningen, om Migrationsverket inte redan har vidtagit åtgärder för att avlägsna utlänningen ur landet.


Polisen eller gränskontrollmyndigheten ska göra en framställning till Migrationsverket om avvisning av en utlänning, om polisen eller gränskontrollmyndigheten inte själv är behörig att avvisa utlänningen eller om den bedömer att utlänningen bör meddelas inreseförbud för en längre tid än två år. Polisen eller gränskontrollmyndigheten kan göra en framställning till Migrationsverket om avvisning av en utlänning också när ärendet med tanke på tillämpningen av 148 § är av betydelse i andra liknande fall.

152 §
Migrationsverket

Migrationsverket beslutar om avvisning på framställning av polisinrättningen i häradet eller gränskontrollmyndigheten eller på eget initiativ.

Migrationsverket beslutar alltid om avvisning, om över tre månader har förflutit från utlänningens inresa eller om utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd eller tillfälligt skydd.

Migrationsverket beslutar om utvisning på framställning av polisinrättningen i häradet eller gränskontrollmyndigheten eller på eget initiativ.

Migrationsverket kan meddela en utlänning inreseförbud för viss tid eller tills vidare. Migrationsverket beslutar om återkallande av inreseförbud.

171 §
Behöriga myndigheter

Migrationsverket beslutar om meddelande av inreseförbud med stöd av 170 §.


190 §
Besvär

I beslut som fattats av Migrationsverket, polisen, gränskontrollmyndigheten, arbetskraftsbyrån och en finsk beskickning och som avses i denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

193 §
Anförande av besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol

Över beslut av Migrationsverket anförs besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol, om beslutet gäller

1) ansökan om asyl eller om uppehållstillstånd på grund av behov av skydd,

2) avslag på ansökan om erhållande av tillfälligt skydd,

3) avlägsnande ur landet, meddelande av inreseförbud eller återkallande av resedokument som utfärdats i Finland och beslutet anknyter till beslut om avslag som fattats vid asylförfarande eller förfarande som gäller tillfälligt skydd,

4) upphörande av flyktingstatus och därtill hörande återkallande av resedokument för flykting,

5) återkallande av flyktingstatus och därtill hörande återkallande av resedokument för flykting.


195 §
Migrationsverkets rätt att anföra besvär

Migrationsverket har rätt att överklaga sådana beslut av förvaltningsdomstolen genom vilka beslut av Migrationsverket har upphävts eller ändrats.

197 §
Ingivande av besvärsskrift

I asylärenden får besvärsskriften ges in även till Helsingfors förvaltningsdomstol eller polisen. Migrationsverket ska omedelbart efter att ha underrättats om besvären tillställa förvaltningsdomstolen de handlingar som verkets beslut baserat sig på.


201 §
Verkställighet av beslut om avvisning

Ett avvisningsbeslut kan verkställas trots att det överklagats, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. Ett beslut av Migrationsverket om avvisning när en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd eller tillfälligt skydd, får dock inte verkställas förrän beslutet har vunnit laga kraft, om inte något annat föreskrivs i 2 eller 3 mom.


210 §
Migrationsverkets rätt att avgöra ett ärende som hör till polisinrättningen i häradet

Migrationsverket kan överta avgörandet av ett ärende som enligt denna lag ska avgöras av polisinrättningen i häradet.

Polisinrättningen i häradet kan föra ett ärende som hör till den till Migrationsverket för avgörande, om ärendet till sin art är sådant att utredandet och avgörandet av det kräver Migrationsverkets sakkunskap, eller om ärendet är av betydelse för lagens tillämpning i andra liknande fall.

211 §
Delegationen för utlänningars anställnings- och uppehållstillståndsärenden

För tillsynen över anställningsvillkoren för utländsk arbetskraft kan i anslutning till inrikesministeriet tillsättas en delegation för utlänningars anställnings- och uppehållstillståndsärenden. Delegationen ska främja samarbetet och informationen mellan myndigheter i ärenden som gäller tillsynen över utländska arbetstagares anställningsvillkor och uppehållstillstånd, följa utvecklingen beträffande tillsynen över utländska arbetstagares anställningsförhållanden och tillstånd samt ge utlåtanden i dessa frågor.

Inrikesministeriet utnämner medlemmarna i delegationen. I delegationen ska de myndigheter och förvaltningsområden som tillsynen kräver vara representerade. Delegationen ska samarbeta med de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning, uppgifter, arbetsformer och mandattid utfärdas genom förordning av statsrådet.

212 §
Tillsyn

Tillsynen över iakttagandet av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den utövas av Migrationsverket, polisen och gränsbevakningsväsendet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2007
GrUB 4/2007
RSv 48/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.