972/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 april 1999 om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) 6 §, 6 a § 1 mom., 6 b § 1 och 4 mom., 16 a § 3 mom., 19 d § 1 mom., 21 a § 1 mom., 22 § 3 mom., 22 a § 3 mom., 25 b § 1 mom., 31 § 1 mom., 37 § 2 mom. 1 punkten, 38 § 1 mom. 1 punkten samt 42 § 1 mom.,

av dem 6 § sådan den lyder i lagarna 1215/2005 och 1269/2006, 6 a § 1 mom., 16 a § 3 mom., 22 a § 3 mom. och 37 § 2 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 118/2002, 6 b § 1 och 4 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1215/2005, 19 d § 1 mom., 21 a § 1 mom. och 22 § 3 mom. sådana de lyder i lag 362/2005 samt 25 b § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1269/2006, som följer:

6 §
Inrikesministeriets uppgifter

Den allmänna utvecklingen, planeringen, styrningen, uppföljningen och samordningen av integrationsfrämjandet och mottagandet av asylsökande och mottagandet av personer som får tillfälligt skydd samt verkställigheten av hjälp till offer för människohandel ankommer på inrikesministeriet. Inom inrikesministeriets förvaltningsområde kan finnas förläggningar och flyktingslussar.

I anslutning till inrikesministeriet kan tillsättas delegationer för de ärenden som nämns i 1 mom.

6 a §
Beredskap för mottagande av personer som anländer på grund av massflykt

Inrikesministeriet kan förordna arbetskrafts- och näringscentralen att avtala med en kommun om utarbetande av en beredskapsplan för mottagande av ett stort antal människor som kommer till Finland på grund av massflykt. Beredskapsplanen utarbetas i form av en avsiktsförklaring.


6 b §
Arbetskrafts- och näringscentralens och länsstyrelsens uppgifter

Arbetskrafts- och näringscentralen ska under inrikesministeriets ledning och övervakning sköta den regionala samordningen av invandrares integration och mottagandet av asylsökande, planera, styra och följa mottagandet av personer som får tillfälligt skydd samt sköta de övriga uppgifter som bestäms särskilt.


De arbetskrafts- och näringscentraler som saken gäller fattar beslut om inrättandet av en kommission för invandrarfrågor och om dess verksamhetsområde efter överläggning med länsstyrelsen. Kommissionen tillsätts av en arbetskrafts- och näringscentral. Bestämmelser om tillsättande av kommissionen och om dess sammansättning och uppgifter utfärdas i övrigt genom förordning av inrikesministeriet.

16 a §
Försäkringsskyddet för personer som deltar i integrationsfrämjande åtgärder

Inrikesministeriet ordnar gruppansvarsförsäkring för personer som deltar i sådana integrationsfrämjande åtgärder som avses i 1 mom.

19 d §
Arrangemang för mottagande av minderåriga

För mottagandet av minderåriga asylsökande och minderåriga som får tillfälligt skydd kan, om de anländer utan vårdnadshavare, inrättas ett grupphem. Angående grupphemmets verksamhet och antalet anställda kan föreskrivas närmare genom förordning av inrikesministeriet.


21 a §
Avgifter för inkvartering och tjänster vid mottagande

För inkvartering vid mottagande samt för annat mottagande som arrangeras vid förläggningar kan tas ut en skälig avgift, som kan vara högst lika stor som de faktiska kostnaderna för arrangemangen. Avgiften ska efterges eller nedsättas till den del förutsättningarna för personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut. Bestämmelser om avgiftens belopp utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. Avgiften påförs av förläggningens föreståndare.


22 §
Utkomststöd

Genom förordning av inrikesministeriet bestäms närmare om hur andra utgifter som ska täckas med utkomststödets grunddel ska fördelas mellan mottagande som arrangeras vid en förläggning och sådana utgifter som den asylsökande eller den person som får tillfälligt skydd själv betalar och som täcks med grunddelen.


22 a §
Försäkringsskyddet för personer som deltar i åtgärder som ordnas av en förläggning

Inrikesministeriet ordnar gruppansvarsförsäkring för personer som deltar i åtgärder som ordnas av förläggningen.

25 b §
Behöriga myndigheter

Bestämmelser om behöriga förläggningar när det gäller att hjälpa offer för människohandel utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.


31 §
Anmälningsskyldighet

Domstolen ska underrätta Migrationsverket om beslut som gäller förordnande eller befriande av företrädare för barn som saknar uppehållstillstånd och underrätta befolkningsdatasystemet om beslut som gäller förordnande eller befriande av företrädare för barn som fått uppehållstillstånd.


37 §
Invånarregistret

För invånarregistret får insamlas och i det får införas följande uppgifter om sådana personer som avses ovan och deras familjemedlemmar:

1) identifikationsuppgifter och det klientnummer som den registeransvarige och Migrationsverket ger samt uppgifter om födelseort och medborgarskap,


38 §
Flyktingregistret

Flyktingregistret är ett personregister som förs dels manuellt, dels med hjälp av automatisk databehandling med avseende på valet av kvotflyktingar och det anvisande av flyktingar till kommunerna som avses i 9 §. För flyktingregistret får insamlas och i det får införas följande uppgifter om sådana flyktingar som tagits emot i Finland inom ramen för kvoten och deras familjemedlemmar:

1) identifikationsuppgifter och det klientnummer som den registeransvarige och Migrationsverket ger samt uppgifter om födelseort och medborgarskap,


42 §
Utlämnande av uppgifter

Ur invånarregistret kan, utan hinder av vad som bestäms i 43 §, till polisen, gränsbevakningsväsendet och Migrationsverket avgiftsfritt utlämnas uppgifter som de behöver för skötseln av sina uppgifter enligt utlänningslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2007
GrUB 4/2007
RSv 48/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.