965/2007

Given i Helsingfors den 8 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om rådet för utvärdering av högskolorna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen av den 24 november 1995 om rådet för utvärdering av högskolorna (1320/1995) 3 a §, sådan den lyder i förordning 465/1998, samt

ändras 1 och 2 §, av dem 1 § sådan den lyder i nämnda förordning 465/1998 och i förordning 641/2005, som följer:

1 §

I anslutning till undervisningsministeriet finns ett råd för utvärdering av högskolorna med uppgift att

1) bistå högskolorna och undervisningsministeriet i frågor som gäller utvärderingen av högskolorna,

2) svara för bedömningen av yrkeshögskolornas tillståndsansökningar och anläggningsprojekt,

3) ordna utvärderingar som har samband med högskolornas verksamhet samt med högskolepolitiken,

4) ta initiativ till utvärdering av högskolorna och utvecklande av utvärderingsverksamheten,

5) sköta det internationella samarbetet kring utvärdering, samt

6) främja forskning som gäller utvärderingen av högskolorna.

Utvärderingsrådet skall dessutom sköta de uppgifter som enligt republikens presidents förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda i landskapet Åland (548/2005) ankommer på det.

Med högskolor avses i denna förordning universitet som avses i universitetslagen (645/1997) samt yrkeshögskolor som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde.

2 §

I utvärderingsrådet finns högst 12 medlemmar som skall vara förtrogna med frågor som gäller utvärderingen av högskolorna. Majoriteten av medlemmarna skall höra till högskolorna. Undervisningsministeriet utser medlemmarna för högst fyra kalenderår i sänder.

Undervisningsministeriet förordnar en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande för rådets mandatperiod.


Denna förordning träder i kraft den 12 november 2007.

Nämnden för specialiseringsstudier fortsätter dock till utgången av sin mandatperiod.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 november 2007

Minister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Laura Hansén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.