962/2007

Given i Helsingfors den 1 november 2007

Statsrådets förordning om banor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 22 § 6 mom. och 96 § 1 mom. i banlagen av den 2 februari 2007 (110/2007):

1 §
Växelverkan

Den möjlighet till växelverkan som avses i 22 § 1 mom. i banlagen kan ges genom ett personlist meddelande om beredningen, ordnande av ett särskilt informationsmöte framläggande av beredningsmaterialet eller på något annat med tanke på delfåendet lämpligt sätt.

2 §
Hur meddelanden sänds

De meddelanden som avses i 22 och 91 § i banlagen kan sändas som vanligt brev.

3 §
Förvarande av planhandlingar

Handlingar som hänför sig till godkännandet av utrednings- och järnvägsplaner förvaras permanent hos Banförvaltningscentralen.

4 §
Skyldigheter avseende eftervård i fråga om åtgärder som vidtagits under den tid banarbete pågått

Banförvaltningscentralen skall efter det att banarbetet slutförts och den nyttjanderätt som avses i 16 § 2 mom. i banlagen upphört, jämna ut och snygga upp områdena inom en skälig tid så, att fastighetens ägare utan oskäligt besvär kan använda området på ett ändamålsenligt sätt.

5 §
Avståndet från en byggnad eller anläggning till järnvägen

Avståndet från en byggnad eller en anläggning till järnvägen uppmäts vågrätt från mittlinjen av spåranläggningen eller, om det finns flera spåranläggningar, från mittlinjen av den närmaste spåranläggningen till en lodrät linje dragen genom den del av byggnaden eller anläggningen som är närmast järnvägen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 1 november 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Kaisa Leena Välipirtti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.