960/2007

Given i Helsingfors den 1 november 2007

Statsrådets förordning om delegationen för frivilligt försvar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 3 mom. i lagen av den 11 maj 2007 om frivilligt försvar (556/2007):

1 §
Delegationens uppgifter

Delegationen för frivilligt försvar har till uppgift att

1) samordna och styra organiserandet av det frivilliga försvaret,

2) stärka det frivilliga försvarets ställning i samhället,

3) följa och bedöma hur väl arrangemangen för det frivilliga försvaret fungerar och hur effektiva de är samt göra framställningar och förslag om hur det frivilliga försvaret kan utvecklas,

4) ge utlåtanden om planer och förslag som är viktiga med tanke på det frivilliga försvaret,

5) upprätthålla diskussion om försvaret och utveckla medborgarnas kännedom om försvaret,

6) främja medborgarnas frivilliga försvarsverksamhet och försvarsberedskap,

7) styra och övervaka verksamheten i regionala delegationer och delegationer för särskilda verksamhetsområden.

Delegationen lämnar årligen en arbetsplan och en verksamhetsberättelse till försvarsministeriet.

2 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande och en vice ordförande samt minst tio och högst femton andra medlemmar. Med undantag av ordföranden och vice ordföranden har varje medlem en personlig suppleant.

Om delegationens ordförande eller vice ordförande eller en annan medlem eller suppleant avgår eller avlider under mandattiden, utser försvarsministeriet någon annan i hans eller hennes ställe för den återstående mandattiden.

3 §
Sekreterare

Delegationen har en generalsekreterare som står i tjänsteförhållande till försvarsministeriet.

Delegationen kan också ha sekreterare i bisyssla.

4 §
Regionala delegationer och delegationer för särskilda verksamhetsområden

Delegationen för frivilligt försvar kan för en tid som motsvarar dess egen mandattid i militärlänen tillsätta regionala delegationer och i försvarsgrenarna tillsätta delegationer för särskilda verksamhetsområden.

5 §
Sammansättningen av de regionala delegationerna och delegationerna för särskilda verksamhetsområden

I en regional delegation och en delegation för ett särskilt verksamhetsområde ingår utöver ordförande och vice ordförande högst femton medlemmar och personliga suppleanter för dem. Om ordföranden eller vice ordföranden eller en annan medlem eller suppleant i en delegation avgår eller avlider under mandattiden, utser delegationen för frivilligt försvar någon annan i hans eller hennes ställe för den återstående mandattiden.

I de regionala delegationerna ska åtminstone försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, myndigheterna inom statens regionförvaltning samt försvarsorganisationerna vara företrädda. När medlemmarna i delegationerna utses ska den regionala täckningen och den sakkunskap som är viktig med tanke på delegationens uppgifter samt språkliga aspekter beaktas.

De regionala delegationerna och delegationerna för särskilda verksamhetsområden kan ha sekreterare i bisyssla.

6 §
Uppgifterna i de regionala delegationerna och delegationerna för särskilda verksamhetsområden

De regionala delegationerna och delegationerna för särskilda verksamhetsområden har till uppgift att i sin region eller på sitt verksamhetsområde verka som ett initiativrikt sakkunnigt, samarbetande och kommunicerande organ som förenar olika parter.

Delegationerna ska årligen lämna delegationen för frivilligt försvar en arbetsplan och en verksamhetsberättelse.

7 §
Arvoden och ersättningar

Försvarsministeriet beslutar om de arvoden och de kostnadsersättningar som ska betalas till ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar, suppleanter, sekreterare och sakkunniga i delegationen för frivilligt försvar samt i de regionala delegationerna och delegationerna för särskilda verksamhetsområden.

På ersättningen av resekostnader tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för resekostnader.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 12 februari 1996 om delegationen för frivilligt försvarsarbete (85/1996).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Den första delegation som ska tillsättas med stöd av denna förordning tillsätts för riksdagens återstående mandattid.

Helsingfors den 1 november 2007

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.