959/2007

Given i Helsingfors den 2 november 2007

Lag om ändring av 17 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 § i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan den lyder i lagarna 565/2004, 775/2004 och 1224/2006, ett nytt 11 mom. som följer:

17 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna andra uppgifter

Ett bolag vars värdepapper på bolagets ansökan eller med dess samtycke har tagits upp till handel på en sådan reglerad marknad i Finland eller utomlands som står under myndighetstillsyn ska meddela skatteförvaltningen att värdepapperen tagits upp till handel samt om handeln flyttats från en marknad till en annan och om värdepapperen inte längre är föremål för handel på marknaden. Detsamma gäller när värdepapperen på bolagets ansökan eller med dess samtycke tas upp till sådan multilateral handel i Finland eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG.


Denna lag träder i kraft den 9 november 2007.

RP 59/2007
FiUB 9/2007
RSv 40/2007

Helsingfors den 2 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.