958/2007

Given i Helsingfors den 2 november 2007

Lag om ändring av 4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2005 om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) 4 § 2 mom. som följer:

4 §
Jämförelsevärdet för noterade värdepapper som hör till bolagstillgångarna

Med offentligt noterade värdepapper avses i denna paragraf

1) värdepapper som är föremål för sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989) eller föremål för handel på en annan reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG eller på en annan reglerad marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som står under myndighetstillsyn, och

2) derivatavtal som standardiserats i sådana optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) och sådana i 10 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen avsedda derivatinstrument som jämställs med standardiserade optioner och terminer.Denna lag träder i kraft den 9 november 2007.

RP 59/2007
FiUB 9/2007
RSv 40/2007

Helsingfors den 2 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.