957/2007

Given i Helsingfors den 2 november 2007

Lag om ändring av 6 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 6 § 6 mom., sådant det lyder i lag 1385/1997, som följer:

6 §

En överlåtelse av värdepapper mellan parterna i ett avtal om återköp eller lån av värdepapper ska inte i den första säljarens eller långivarens beskattning betraktas såsom överlåtelse, om

1) avtalet gäller värdepapper i eget kapital som har tagits upp till handel vid sådan offentlig handel som avses i 3 kap. i värdepappersmarknadslagen (495/1989) eller på en annan reglerad marknad som står under myndighetstillsyn eller till värdeandelssystemet överfört masskuldebrevslån eller därmed jämförliga gäldenärsförbindelser som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i värdepappersmarknadslagen och som erbjuds allmänheten för teckning,

2) den ursprungliga ägaren enligt avtalsvillkoren ska få ersättning för värdepapperets avkastning under avtalstiden,

3) beloppet av det vederlag som ska erläggas inte är beroende av värdeutvecklingen på de värdepapper som avtalet gäller,

4) värdepapperen avtalsenligt återställs till den ursprunglige ägaren inom ett år efter den första överlåtelsen,

5) avtalen clearas hos en clearingorganisation som inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bedriver clearingverksamhet i fråga om värdepapper eller hos ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) eller hos ett motsvarande utländskt företag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

6) den skattskyldige inte i sin bokföring har behandlat transaktionen såsom överlåtelse.Denna lag träder i kraft den 9 november 2007.

RP 59/2007
FiUB 9/2007
RSv 40/2007

Helsingfors den 2 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.