955/2007

Given i Helsingfors den 2 november 2007

Lag om ändring av 33 a och 122 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 33 a § 2 mom. och 122 § 2 mom., sådana de lyder, 33 a § 2 mom. i lag 716/2004 och 122 § 2 mom. i lag 945/1998, som följer:

33 a §
Dividender från offentligt noterade bolag

Med dividender från offentligt noterade bolag avses dividender från ett sådant bolag vars aktier, när beslut om dividendutdelning fattas, är föremål för

1) sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989) eller handel på en annan reglerad marknad som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG,

2) handel på en annan reglerad marknad som står under myndighetstillsyn och finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

3) multilateral handel enligt direktiv 2004/39/EG inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, under förutsättning att aktien har tagits upp till handel på bolagets ansökan eller med dess samtycke.

122 §
Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av förluster

Utan hinder av 1 mom. avdras ett börsnoterat bolags förlust, om mer än hälften av de aktier i bolaget vilka inte är föremål för offentlig handel inte har bytt ägare på det sätt som avses i 1 mom. I detta fall anses de aktier som bolaget äger inte ha bytt ägare vid tillämpningen av sista meningen i 1 mom.Denna lag träder i kraft den 9 november 2007.

RP 59/2007
FiUB 9/2007
RSv 40/2007

Helsingfors den 2 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.