935/2007

Given i Helsingfors den 26 oktober 2007

Lag om ändring av 51 kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 51 kap. 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1526/2001, samt

ändras 51 kap. 1 § 2 mom. och 3 §, sådana de lyder i lag 300/2005, som följer:

51 kap.

Om värdepappersmarknadsbrott

1 §
Missbruk av insiderinformation

För missbruk av insiderinformation döms också den som på det sätt som avses i 1 mom. vid multilateral handel utnyttjar insiderinformation som har samband med värdepapper som är föremål för sådan handel.


3 §
Kursmanipulation

Den som för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning manipulerar kursen för värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel, ska för kursmanipulation dömas till böter eller fängelse i högst två år.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

RP 43/2007
EkUB 4/2007
RSv 39/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1
Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.